Świadczenie pielęgnacyjne 2018

Jak się starać o świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne obecnie wynosi 1477 zł. Gminy z urzędu będą wypłacać uprawnionym wyższe kwoty. Nie potrzeba składać nowych wniosków.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne należy się osobie, która rezygnuje z pracy, aby opiekować się osoba niepełnosprawną. Zgodnie z ustawą może nią być:

 • matka lub ojciec;
 • opiekun faktyczny dziecka;
 • opiekun z rodziny zastępczej;
 • inni, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (poza osobami ze znaczną niepełnosprawnością).
Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy spełnić pewne warunki:
 • podopieczny musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności;
 • niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18 lat lub podczas nauki w szkole albo w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne dla dalszych krewnych

 • O świadczenie pielęgnacyjne mogą wystąpić także krewni drugiego stopnia (dziadkowie, rodzeństwo, wnuki). Jednak tylko, gdy spełnione są wymagane warunki:
 • obydwoje rodzice dziecka niepełnosprawnego nie żyją, są niepełnoletni, pozbawieni praw rodzicielskich lub posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • poza rodzicami nie ma innych krewnych pierwszego stopnia lub małoletni albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma ustawionego opiekuna faktycznego lub ma on orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Kiedy się nie należy świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne nie należy się, gdy opiekun:
 • pobiera rentę, emeryturę, rentę socjalną, rodzinną, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne;
 • pobiera już świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • sam ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje też, gdy:
 • podopieczny jest w związku małżeńskim (chyba że małżonek ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • podopieczny przebywa w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem spokrewnionej), w rodzinnym domu dziecka albo (w związku z koniecznością kształcenia lub rehabilitacji) w placówce z całodobową opieką, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem ośrodka leczniczego i korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • inna osoba uprawniona do opieki nad niepełnosprawnym ma ustalone prawo do emerytury, dodatku lub zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego;
 • inna osoba za granicą jest uprawniona do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad niepełnosprawnym (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej). 
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Od 1 stycznia 2018 r. wzrosło i wynosi obecnie 1477 zł.
Uwaga! Nie zwiększy się natomiast specjalny zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Tak jak dotychczas będzie wynosił 520 zł netto miesięcznie. Przysługuje on osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Specjalny zasiłek opiekuńczy należy się tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny opiekuna oraz rodziny podopiecznego nie przekracza 764 zł na osobę miesięcznie. 

Pomoc dla opiekuna

Opiekunowie, którzy tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze śmiercią podopiecznego, od początku 2017 roku mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.
Uwaga! Warunkiem jest sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną minimum przez rok.
Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego, należy zarejestrować się w urzędzie pracy.

Komentarze

Popularne posty