Prawa pacjenta w Polsce

Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta 

Jeśli uważasz, że Twoje prawa - jako pacjenta- zostały złamane, możesz to za darmo, oficjalnie wyjaśnić z pomocą prawników. Po prostu skieruj stosowny wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Niestety, niewiele osób o tym wie i z tego korzysta.


Najczęściej wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta kierowane są przez kancelarię odszkodowawcze i pełnomocników pacjentów (adwokatów czy radców prawnych), którzy walczą przed sądem o odszkodowanie, np. za błędy lekarskie.
Uwaga! Jeżeli złożysz stosowny wniosek możesz skorzystać z profesjonalne pomocy prawnej, a w trakcie postępowania wyjaśniającego nie poniesiesz żadnych kosztów z tym związanych. Wnioski z takiego postępowania będą ważnym dowodem w ewentualnej sprawie sądowej. Mówić wprost - bezpłatnie zyskasz oficjalną opinię instytucji państwowej. 
Dlatego też Rzecznik zachęca pacjentów, którzy uważają, ze naruszono ich prawa, by samodzielnie składali stosowne wnioski. Zwłaszcza, że gdy nie korzystają z profesjonalnego pełnomocnika, otrzymują szczegółowe wyjaśnienia oraz wskazówki prawne dotyczące danej sprawy i sytuacji.

Kiedy można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta? 

Można go złożyć m.in. gdy:
  • świadczenie medyczne zostało udzielone bez zachowania należytej staranności wynikającej z aktualnej wiedzy medycznej (np. lekarz nie zlecił odpowiednich badań, co pogorszyło stan zdrowia pacjenta);
  • personel medyczny zachowywał się nieetycznie;
  • nie uzyskałeś jasnych i wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia (lekarz powinien przekazać informacje m.in.: o proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych oraz leczniczych, a także o wynikach leczenia i rokowaniu);
  • odmówiono Ci dostępu do dokumentacji medycznej (np. wydania oryginałów dokumentów ze pokwitowaniem odbioru i za zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu);
  • dokumentacja medyczna była nierzetelnie prowadzona (np. wpisy były nieczytelne). 

Konieczne informacje 

Wniosek możesz napisać odręcznie, podając następujące dane:
  • swoje dane osobowe (a jeżeli sprawa nie dotyczy Ciebie również dane osobowe pacjenta);
  • nazwę oraz adres placówki medycznej, której dotyczy sprawa;
  • opis zaistniałej sytuacji;
  • podpis osoby, która składa wniosek.
Wniosek możesz przesłać na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa albo przez elektroniczną platformę ePUAP. 

Przy zgłoszeniach, w których zachodzi prawdopodobieństwo, ze doszło do naruszenia praw pacjenta, Rzecznik rozpocznie postępowanie wyjaśniające. 

W razie pytań lub wątpliwości skorzystaj z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii dla pacjentów - tel. 800 190 590, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21.
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Praw Pacjenta    

Warszawa, dnia ………………………… 
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
          ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA 

OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 

Imię …………………………………………………………………………………………….. Nazwisko ……………………………………………………………………………………….. Adres……………………………………………………………………………………………. e-mail …………………………………………………………………………………………... Nr telefonu (kom. lub stacjonarny)……………………………………………………………... 

OZNACZENIE PACJENTA, KTÓREGO PRAW SPRAWA DOTYCZY 

Imię …………………………………………………………………………………………….. Nazwisko ……………………………………………………………………………………….. Adres……………………………………………………………………………………………. e-mail …………………………………………………………………………………………... Nr telefonu (kom. lub stacjonarny)……………………………………………………………... 

ZWIĘZŁY OPIS STANU FAKTYCZNEGO UPRAWDOPODOBNIAJĄCY NARUSZENIE PRAW PACJENTA

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Załączniki: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Rzecznik Praw Pacjenta przetwarza przekazane we wniosku dane dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia sprawy oraz w celach archiwalnych. Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji. 
……………………………………….. Data i podpis wnioskodawcy

Komentarze

Popularne posty