Urlop dla ojca

Kiedy urlop dla ojca?

Gdy po porodzie kobieta chce szybko wrócić do pracy, z różnych urlopów na dziecko skorzystać może jego ojciec.


Pracownikowi, któremu urodzi się dziecko, przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego, a poza tym przepisy nie określają terminu, w jakim trzeba go wykorzystać. Pracownik ma prawo oczywiście to zrobić w dniu urodzin dziecka, ale równie dobrze może wcześniej lub później.
Uwaga! Ważne jest jedynie, by urlop był wykorzystany w celach związanych z przyjściem dziecka na świat, np. na załatwienie spraw urzędowych. 

Urlop macierzyński do podziału na dwoje 

Ojciec może przejąć od matki obowiązki związane z opieką nad urodzonym dzieckiem i skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Nie może jednak zrobić tego wtedy, kiedy chce, bo matka musi wykorzystać 14 z 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, aby zregenerować siły po ciąży i porodzie. Jest to czas przewidziany na nawiązanie więzi między matką a dzieckiem.
Uwaga! Dopiero po tym czasie matka może zrezygnować z dalszej części urlopu macierzyńskiego i wtedy ojciec może wystąpić z wnioskiem do swojego pracodawcy o udzielenie mu pozostałych sześciu tygodni. 

Urlop wychowawczy również dla ojca 

Po wykorzystaniu sześciu tygodni właściwego urlopu macierzyńskiego ociec dziecka będzie mógł pójść na następne sześc tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie na 26 tygodni urlopu rodzicielskiego i 35 miesięcy urlopu wychowawczego.

Urlop ojcowski 

W Kodeksie pracy zawarto szczególny rodzaj urlopu, dedykowany tylko mężczyznom wychowującym dzieci. Jest to urlop ojcowski, który przysługuje w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1. do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo

2. do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo lub podzielony na nie więcej niż 2 części, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego musi być złożony na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
Uwaga! Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Taki sam urlop przysługuje zatem pracownikowi, któremu urodziło się jedno dziecko, jak temu, który został ojcem trojaczków.

Wniosek o urlop ojcowski 


Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski jest świadczeniem fakultatywnym, przysługującym obojgu rodzicom, udzielanym w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Znowelizowane przepisy włączyły dotychczasowy dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego i obecnie dają rodzicom możliwość decydowania o sposobie wykorzystania tego urlopu – w całości przez jednego z rodziców czy też podzielenia się tym urlopem pomiędzy ojca i matkę dziecka, łączenia urlopu z wykonywaniem pracy oraz dzielenia go na kilka części. Pełne korzystanie z tych wariantów będzie w niektórych sytuacjach wymagało zgody pracodawcy.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo, w przypadku osoby ubezpieczonej, zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, pracownik wychowujący dziecko ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski lub zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługuje obojgu rodzicom. W przypadku, gdy z uprawnienia tego rodzice dziecka korzystają jednocześnie (w tym samym czasie) łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru 32 albo 34 tygodni.

Urlop rodzicielski udzielany jest na następujących zasadach:

1. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego,

2. Jednorazowo albo w częściach (nie więcej niż w 4), przypadających bezpośrednio jedna po drugiej,

3. Części urlopu obejmują wielokrotności tygodnia, nie krótsze niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

– pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, nie może być krótsza niż 6 tygodni,
– sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Jeżeli pracownik złoży wniosek w terminie krótszym niż 21 przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, od decyzji pracodawcy zależy czy urlop ten zostanie mu udzielony, czy też nie.

Pracodawca ma podstawę do odmowy udzielenia urlopu, może jednak go udzielić. We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownik określa termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu – termin zakończenia poprzedniej części urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

Do wniosku pracownik dołącza pisemne oświadczenie o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców z urlopu rodzicielskiego przez okres wskazany we wniosku, a w tym pierwszym przypadku informuje o okresie, w którym drugi rodzic dziecka zamierza korzystać z tego urlopu.

Liczbę części urlopu ustala się na podstawie liczby złożonych wniosków o udzielenie urlopu, przy czym w liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubezpieczonego – ojca dziecka.

Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Pracownica w każdym czasie, za zgodą pracodawcy, może zrezygnować z korzystania z urlopu przed terminem jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić do pracy.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Pracownik, który nie chce całkowicie rezygnować z pracy zawodowej na czas trwania urlopu rodzicielskiego, ma możliwość łączenia opieki nad dzieckiem z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy. 
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 

Komentarze

Popularne posty