Wzór wniosku o urlop rodzicielski

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Wniosek o urlop rodzicielski

Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, który określa art. 1821 § 1 Kodeksu pracy (6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 8 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka) pracownik ma prawo skorzystać  urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – jest to niezależne od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.Urlopu rodzicielskiego udziela się jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Urlop rodzicielski  może być wykorzystany jednocześnie przez oboje rodziców dziecka.

Uwaga! W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 26 tygodni.

Urlop rodzicielski udzielany jest  na pisemny wniosek pracownika, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy określić termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego — termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu, a takze  okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

Pracownik, który składaj wniosek dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.

Wniosek o urlop rodzicielski - wzór


(miejscowość) (data – rrrr-mm-dd)

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika)

(nazwa i adres pracodawcy)


WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Na podstawie art. 1821a Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi urlopu rodzicielskiego na dziecko
, ................................................................................ (imię i nazwisko) (data urodzenia dziecka)
w wymiarze ........................... tygodni, w okresie od dnia ....................................... do dnia ..........................................., (liczba tygodni)                      (data – rrrr-mm-dd) tj. bezpośrednio po
(data – rrrr-mm-dd)
wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, co nastąpiło ....................................................
(data – rrrr-mm-dd)

Jednocześnie oświadczam, że drugi rodzic dziecka .................................................................................................,
(imię i nazwisko drugiego rodzica)

przez okres wskazany we wniosku:

– nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego*,
– będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego* w okresie od dnia .................................... do dnia ........................................,                                                             (data – rrrr-mm-dd)
(data – rrrr-mm-dd)

co potwierdza dołączone do wniosku oświadczenie.

* niewłaściwe przekreślić.

(podpis pracownika)


(miejscowość) (data – rrrr-mm-dd)

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika)

(nazwa i adres pracodawcy)


OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA*

Oświadczam, że w okresie od dnia ....................................... do dnia ........................................... :
                                                             (data – rrrr-mm-dd)                (data – rrrr-mm-dd)

– nie mam zamiaru korzystać z urlopu rodzicielskiego*
– mam zamiar korzystać z urlopu rodzicielskiego* w okresie od dnia ................................ do dnia ..................................                                                                               (data – rrrr-mm-dd)
(data – rrrr-mm-dd)
udzielonego na .....................................................................................
                                             (imię i nazwisko dziecka)

* niewłaściwe przekreślić.
(podpis pracownika)Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy