Przejdź do głównej zawartości

Kurator spadku

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 


Wniosek o ustanowienie kuratora spadku może być przez spadkobiercę, a sąd może ustanowić z urzędu kuratora spadku nieobjętego.

Celem ustanowienia kuratora spadku jest zabezpieczenie praw nieobecnego spadkobiercy. Ma on za zadanie wyjaśnić kto jest spadkobiercą i zawiadomić spadkobiercę o otwarciu spadku.

Wniosek składa się w sądzie, w jakim toczy się lub toczyło postępowanie w związku ze spadkiem. Wniosek jest zasadny, gdy spadkobierca nie objął spadku i zachodzi potrzeba czuwania nad spadkiem.

Jak wnieść wniosek o ustanowienie kuratora spadku?

We wniosku musisz wskazać - nieobecność spadkobiercy i potrzebę ochrony jego praw do spadku, a ponadto w piśmie wskazujesz:
  • sąd lub iny organ do którego kierujesz wniosek;
  • nazwiska i adresy osób, który postępowanie dotyczy, w tym osoby, która wnosi wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając wniosek do sądu: złóż dwa egzemplarze dla sądu i po jednym dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie wniosku. 
Jeżeli wniosek będziesz wnosił z pośrednictwem poczty, zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz wniosku powinien mieć komplet załączników. Wraz z wnioskiem kierowanym do sądu składasz oryginały dokumentów.
Uwaga! Wniosek musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od wniosku o ustanowienie kuratora spadku 

Od wniosku nie uiszcza się opłaty sądowej.

Wzór wniosku o ustanowienie kuratora spadku 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.