Czynsz za mieszkanie

Wniosek o obniżenie czynszu za mieszkanie 

Jako miejsce złożenia wniosku podaj nazwę i dokładny adres instytucji rozpatrującej takie wnioski, np. siedzibę urzędu gminy, zarządzającej mieszkaniami komunalnymi.Pismo możesz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść do urzędu osobiście. Jeśli składasz je osobiście, poproś o potwierdzenie na kopii.

Treść wniosku o obniżenie czynszu za mieszkanie 

Należy tutaj podać swoje dane ((imię, nazwisko, PESEL, NIP i dokładny adres zamieszkania). Wpisz swój tytuł prawny do lokalu, czyli np.: umowa najmu na czas oznaczony lub nieoznaczony. Podaj metraż mieszkania, kwotę czynszu za metr kwadratowy oraz liczbę osób (łącznie z Tobą) mieszkających w tym mieszkaniu.  Podaj wysokość dochodów w gospodarstwie domowym.
Uwaga! Do dochodów nie wlicza się m.in. becikowego, zapomóg jednorazowych, zasiłków pielęgnacyjnych i okresowych z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania (np. obiady dla dzieci w szkole).
Wniosek należy własnoręcznie podpisać, bo bez podpisu pismo nie będzie ważne. Wniosek możesz napisać na komputerze lub odręcznie (pamiętaj o kopii). Nie powinno być na nim skreśleń ani poprawek.

Załączniki do wniosku o obniżenie czynszu za mieszkanie

Dołącz deklarację o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym (czyli nie tylko Twoich, lecz także np. małżonka, dorosłych dzieci itd.). Potrzebne będzie także zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy, z uczelni, gdy pobierasz stypendium, z urzędu pracy, gdy jesteś tam zarejestrowany itp.

Co wypełnia wynajmujący?

Do urzędnika rozporządzającego zasobem mieszkaniowym, do którego należy Twój lokal, musisz się zgłosić o potwierdzenie  danych zawartych we wniosku. Sprawy takie zwykle załatwia się w wydziałach zasobów lokalowych, wydziałach lokali mieszkaniowych, lub wydziałach mieszkalnictwa.  Musisz koniecznie sprawdzić, czy urzędnik przystawił odpowiednią pieczątkę i podpisał się na wniosku.
Uwaga! Jeśli mieszkają z Tobą dorosłe osoby, muszą złożyć oświadczenie, ze nie maja innych dochód niż te, które zostały wskazane w deklaracji. Twój małżonek czy dorosłe dziecko powinni wtedy napisać w tym samym wniosku, który składasz: „Oświadczam, że nie mam innych źródeł dochodów niż te wskazane przez .............................. w dołączonej deklaracji o wysokości dochodów. W okresie objętym deklaracją nie uzyskałem żadnych innych dochodów”. Pamiętaj, że dochodem jest także np.: zasiłek rodzinny, zapłata za pracę dorywcze, pomoc od rodziny, darowizna.

Wzór wniosku o obniżenie czynszu za mieszkanie

Komentarze

Popularne posty