Czynsz za mieszkanie

Wniosek o obniżenie czynszu za mieszkanie 

Jako miejsce złożenia wniosku podaj nazwę i dokładny adres instytucji rozpatrującej takie wnioski, np. siedzibę urzędu gminy, zarządzającej mieszkaniami komunalnymi.

Pismo możesz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść do urzędu osobiście. Jeśli składasz je osobiście, poproś o potwierdzenie na kopii.


Treść wniosku o obniżenie czynszu za mieszkanie 

Należy tutaj podać swoje dane ((imię, nazwisko, PESEL, NIP i dokładny adres zamieszkania). Wpisz swój tytuł prawny do lokalu, czyli np.: umowa najmu na czas oznaczony lub nieoznaczony. Podaj metraż mieszkania, kwotę czynszu za metr kwadratowy oraz liczbę osób (łącznie z Tobą) mieszkających w tym mieszkaniu.  Podaj wysokość dochodów w gospodarstwie domowym.
Uwaga! Do dochodów nie wlicza się m.in. becikowego, zapomóg jednorazowych, zasiłków pielęgnacyjnych i okresowych z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania (np. obiady dla dzieci w szkole).
Wniosek o obniżenie czynszu za mieszkanie należy własnoręcznie podpisać, bo bez podpisu pismo nie będzie ważne. Wniosek możesz napisać na komputerze lub odręcznie (pamiętaj o kopii). Nie powinno być na nim skreśleń ani poprawek.

Załączniki do wniosku o obniżenie czynszu za mieszkanie

Dołącz deklarację o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym (czyli nie tylko Twoich, lecz także np. małżonka, dorosłych dzieci itd.). Potrzebne będzie także zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy, z uczelni, gdy pobierasz stypendium, z urzędu pracy, gdy jesteś tam zarejestrowany itp.

Co wypełnia wynajmujący?

Do urzędnika rozporządzającego zasobem mieszkaniowym, do którego należy Twój lokal, musisz się zgłosić o potwierdzenie  danych zawartych we wniosku. Sprawy takie zwykle załatwia się w wydziałach zasobów lokalowych, wydziałach lokali mieszkaniowych, lub wydziałach mieszkalnictwa.  Musisz koniecznie sprawdzić, czy urzędnik przystawił odpowiednią pieczątkę i podpisał się na wniosku.
Uwaga! Jeśli mieszkają z Tobą dorosłe osoby, muszą złożyć oświadczenie, ze nie maja innych dochód niż te, które zostały wskazane w deklaracji. Twój małżonek czy dorosłe dziecko powinni wtedy napisać w tym samym wniosku, który składasz: „Oświadczam, że nie mam innych źródeł dochodów niż te wskazane przez .............................. w dołączonej deklaracji o wysokości dochodów. W okresie objętym deklaracją nie uzyskałem żadnych innych dochodów”. Pamiętaj, że dochodem jest także np.: zasiłek rodzinny, zapłata za pracę dorywcze, pomoc od rodziny, darowizna.
Wzór wniosku o obniżenie czynszu za mieszkanie

Komentarze

Popularne posty