Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnych

Pracownikowi niepełnosprawnemu, który zaliczony został do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje prawo dodatkowego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.


Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego, pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Uwaga! Prawo do tego urlopu wypoczynkowego nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. 

Pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownik niepełnosprawny nabywa w całości (czyli w wymiarze 10 dni roboczych).

Dla przykładu: pracownik zatrudniony 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony z dniem 8 marca  2013 r. został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (w wymiarze 10 dni) pracownik ten nabył z dniem 9 kwietnia 2014 r.

Uprawnienia urlopowe


Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego  przysługuje pracownikowi, który został zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu (podstawa prawna: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r. II PK 339/04).

Uwaga! Opóźnienie w doręczeniu przez pracownika niepełnosprawnego orzeczenia o niepełnosprawności nie wpływa na jego na uprawnienia urlopowe, a roszczenie o dodatkowy urlop wypoczynkowy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne. 

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje w pełnym wymiarze (10 dni) niezależnie od miesiąca, w którym pracownik utracił umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Nabycie pierwszego urlopu dodatkowego w trakcie roku traktowane jest jako urlop uzupełniający.

Komentarze

Popularne posty