Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego 

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.


Czas pracy osoby niepełnosprawnej
, która zaliczona jest do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu, jeżeli lekarz, który przeprowadza profilaktyczne badania pracowników lub w razie jego nieobecności lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym wyda w odniesieniu do niego zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.  

Uwaga! Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 13 czerwca 2013 r. zakwestionował przepisy w sprawie czasu pracy osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym. Jeżeli ustawodawca nie zmieni przepisów w tym zakresie, przestają one obowiązywać z dniem 9 lipca 2014 r. Zatem od tej daty nie będzie potrzebne zaświadczenie o potrzebie stosowania skróconej normy czasu pracy.

Normy i rozkłady czasu pracy pracownika niepełnosprawnego


Normy czasu pracy, które obowiązują pracowników niepełnosprawnych należy uznać za sztywne.  

Rozkład czasu pracy, przy zachowaniu zasady pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca może określić na dowolne dni.  Może on przewidywać prace w sobotę i niedzielę. Skrócone normy czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Koszty badań ponosi pracodawca.

Uwaga! Pracownik, który jest  zainteresowany objęciem go skróconą normą czasu pracy powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o skierowanie go na badania w celu uzyskania zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Pracodawca nie może odmówić wydania skierowania do lekarza medycyny pracy.

Godziny nadliczbowe i praca nocą 


Osoby niepełnosprawnej nie można zatrudniać:
  • w porze nocnej,
  • w godzinach nadliczbowych.
Stosowanie sztywnych, a w niektórych przypadkach obniżonych norm czasu pracy oraz zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych nie dotyczy:

  • pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz, który przeprowadza badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego nieobecności lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Komentarze

Popularne posty