Zakładowy układ zbiorowy pracy

Zawarcie układu zbiorowego pracy 

Układ zbiorowy pracy zawierany jest podczas rokowań pracodawcy z organizacjami związkowymi. Ponadzakładowy układ zbiorowy zawiera ze strony pracowników - w imieniu zrzeszonych pracodawców - statutowo właściwy organ ponadzakładowej organizacji związkowej, zaś ze strony pracodawców właściwy statutowo organ tej organizacji pracodawców.

Można go zawrzeć zarówno na czas określony, jak i nieokreślony (podstawa prawna art. 2415 Kodeksu pracy). Układ zbiorowy pracy, który zawarto na czas określony może wolą stron zostać przedłużony na kolejny okres lub na czas nieokreślony.

Uwaga! Najlepszym rozwiązaniem przy tworzeniu układu zbiorowego pracy jest uregulowanie uprawnień pracowników wynikających z jego treści w sposób jak najbardziej precyzyjny.  

Rejestracja układu zbiorowego pracy


Układ zbiorowy pracy wchodzi w życie po jego zarejestrowaniu. Rejestracji dokonuje minister właściwy do spraw pracy dla układów ponadzakładowych i właściwy inspektor pracy dla układów zakładowych.

Przed rejestracją organ rejestrujący sprawdza treść układu zbiorowego pracy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, bo tylko w takim zakresie organ rejestrujący może interweniować, tj. wezwać strony układu do dokonania w nim stosownych zmian lub zarejestrować układ z pominięciem zapisów, które są niezgodne z prawem.

Układ zbiorowy pracy wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem jego zarejestrowania.

Uwaga! Pracodawca powinien poinformować pracowników o wejściu w życie układu, jego zmianach, wypowiedzeniu czy rozwiązaniu.

Zmiany do obowiązującego w zakładzie pracy układu zbiorowego są wprowadzane w drodze tzw, protokołów dodatkowych, które staja się jego integralną częścią. Do protokołów dodatkowych stosowane są odpowiednio przepisy, które dotyczą  układów, co oznacza, że zawarcie protokołu powinno odbywać się w tym samym trybie, w tej samej formie oraz dotyczyć tej samej materii.

Uwaga! Protokół, podobnie jak sam układ, również podlega rejestracji, a tym samym sprawdzeniu pod względem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami  prawa pracy.

Komentarze

Popularne posty