Przejdź do głównej zawartości

Współczynnik urlopowy 2014 r.

Jak ustalić współczynnik urlopowy?

Aby ustalić współczynnik urlopowy, odejmuje się od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Pracownikowi pracującemu od poniedziałku do piątku i mającemu wolne soboty z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, współczynnik urlopowy należy obliczyć w następujący sposób:

W 2014 r. występują:

  • 365 dni w roku kalendarzowym,
  • 52 niedziele,
  • 11 dni świątecznych przypadających w innym dniu niż niedziela,
  • 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, przyjmując, że dniem wolnym jest sobota.

A zatem 365 dni kalendarzowych – 115 dni (52 + + 11 + 52) = 250 dni,

250 dni : 12 = 20,83. 

Uwaga! Współczynnik urlopowy dla pracowników, którzy w 2014 r. z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy maja wolne soboty, wynosi 20,83.

Współczynnik urlopowy dla pracowników niepełnoetatowych


Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik urlopowy należy obliczyć w taki sam sposób, przy obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Współczynnik urlopowy w 2014 r. wynosi dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu – 5,21 (1/4 x 20,83),
  • 1/3 etatu – 6,94 (1/3 x 20,83),
  • 1/2 etatu – 10,42 (1/2 x 20,83),
  • 3/4 etatu – 15,62 (3/4 x 20,83).

Uwaga!
  Przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wysokość współczynnika urlopowego odnosi się do roku, w którym następuje wypłata tego ekwiwalentu, bez względu na to, z jakiego roku jest to urlop. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.