Przejdź do głównej zawartości

Wzór pozwu o ustalenie stosunku pracy

Pozew o ustalenie stosunku pracy

Pozew może wnieść pracownik, który ma interes prawny w ustaleniu istnienia stosunku pracy. Może to zrobić także inspektor pracy oraz właściwa organizacja społeczna.

Celem pozwu jest ustalenie istnienia stosunku pracy.

W tym przypadku nie ma określonego terminu, w jakim należy wnieść pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Pamiętaj! Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie podlega przedawnieniu.

Jak wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy?

Pozew można również wnieść ustnie do protokołu we właściwym sądzie.

W pozwie trzeba wykazać na czyją rzecz, kiedy i gdzie oraz w jakich warunkach wykonywano pracę.

Ponadto trzeba wskazać:

  • sąd lub inny organ do którego kierowany jest pozew;
  • nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie , w tym osoby wnoszącej pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pozew;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Pamiętaj! Dla sądu zawsze składa się  dwa egzemplarze pozwu, a po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma).

Koniecznie trzeba pamiętać o jednym egzemplarzu pozwu dla siebie, na którym sąd  potwierdzi jego wniesienie.

Jeżeli pozew będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i zachować dowód nadania pisma.

Pamiętaj! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu powinien mieć komplet załączników.

W egzemplarzu pisma kierowanym do sadu składa się oryginały dokumentów, a jeżeli składane są jakieś cenne dokumenty, to należy to tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.

Pozew należy własnoręcznie podpisać.

Pozew o ustalenie stosunku pracy jest wolny od opłat.

Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę


Data, miejscowość
.................................

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy  w ..............................................


Powód: ..................................................................
              ..................................................................
              ..................................................................
                ................................................................

Pozwany: ..............................................................
                ................................................................
                ................................................................
                ................................................................

Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę


Powód wnosi o:

Orzeczenie w wyroku: ustala się, że w okresie od dnia .................. r. do dnia ........................ r. powoda łączył z pozwanym stosunek pracy.

Zasądzenie od pozwanego poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.
Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda.

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ................................................................

Uzasadnienie


Powód, będący pracownikiem, dochodzi od pozwanego pracodawcy ustalenia że:

- w oznaczonym czasie łączył go z pozwanym stosunek pracy,
- był zatrudniony u pozwanego mimo zawartej z nim umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które stanowiły ukrytą umowę o pracę.

Pozew oparto na  art. 8 ust. 1 pkt 11a ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i art. 63 k.p.c.

Praca powoda u pozwanego polegała na:  ..................................................................................................................................................
                  Podpis powoda

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.