Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przysługują:
 • urlop szkoleniowy;
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas, który jest mu niezbędny, by punktualnie przybył na obowiązkowe zajęcia, a także na czas ich trwania.
Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wymiar urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy, o którym mowa powyżej przysługuje pracownikowi w wymiarze:
 • 6 dni - dla pracownika, który przystępuje do egzaminów eksternistycznych;
 • 6 dni - dla pracownika, który przystępuje do egzaminu maturalnego;
 • 6 dni - dla pracownika, który przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Urlop szkoleniowy udzielany jest pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Wzór wniosku o urlop szkoleniowy 


Dodatkowe świadczenia dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe 

Pracodawca może przyznać pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki oraz zakwaterowanie.

Umowa między pracodawcą a pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe

Pracodawca zawiera z pracownikiem, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe umowę, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

Umowa, o której mowa powyżej, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy o których mowa.

Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa powyżej, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe:
 • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub przerwie podnoszenie tych kwalifikacji;
 • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa jest powyżej, nie dłuższym niż 3 lata;
 • który w okresie wskazanym powyżej rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 k.p;
 • który w okresie wskazanym powyżej rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943 k.p, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.
ma obowiązek zwrócić koszty poniesione przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Uprawnienia przysługujące pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na innych zasadach

Pracownik, który zdobywa lub uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności na innych zasadach niż te, które opisano powyżej, mogą być przyznane:
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia;
 • urlop bezpłatny - w wymiarze ustalony w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

Komentarze

Popularne posty