Przejdź do głównej zawartości

Wzór wniosku o urlop szkoleniowy

Wniosek o urlop szkoleniowy


Wymiar urlopu szkoleniowego i jego przeznaczenie

Urlop szkoleniowy (tak jak urlop wypoczynkowy), udziela się wyłącznie na dni pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Zatem w przypadku pracownika, który jest zatrudniony w systemie czasu pracy, który przewiduje różną liczbę godzin pracy na dobę, nie ma znaczenia, ile godzin pracy ma on zaplanowanych w dniu, w którym będzie korzystał z tego urlopu.

Uwaga! Bez względu na to, czy będą to 4 godziny czy 12 godzin, z puli urlopu szkoleniowego odpisuje się 1 dzień.

Zarówno za czas urlopu szkoleniowego, jak i zwolnienia od pracy na czas dojazdu i uczestnictwa w zajęciach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które jest liczone  na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego, z jednym zasadniczym zastrzeżeniem. Składniki wynagrodzenia ustalane w przeciętnej wysokości obliczane są  z miesiąca, w którym przypadło to zwolnienie lub urlop szkoleniowy.

Takie stanowisko w tej sprawie prezentuje również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o urlop szkoleniowy - wzór......................................................................................
(miejscowość, data)

......................................................................................
(imię i nazwisko)
......................................................................................
(pracodawca)
......................................................................................
......................................................................................
(stanowisko, dział)
......................................................................................
......................................................................................
(adres)

Wniosek o urlop szkoleniowy 


Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu szkoleniowego w terminie od dnia .............................................
do dnia ............................................. , tj. .................... dni roboczych. Urlop niniejszy zamierzam wykorzystać
do/na .........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... (do czego/na co).

Urlop przysługujący - ........................... dni
Urlop wykorzystany - ........................... dni
Urlop do wykorzystania - ........................... dni

* niepotrzebne skreślić

Wymiar urlopu szkoleniowego precyzuje artykuł 103² § 1 kp. Wynika z niego, że urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 103¹ § 2 pkt 1 przysługuje w wymiarze:
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

...................................................                ........................................
(pieczątka i podpis pracodawcy)                   (podpis pracownika)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.