Przejdź do głównej zawartości

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wzór prośby o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński, którego wymiar wynosi:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

  Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie pracownica wykorzystuje urlop macierzyński, który został niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania przysługującego jej okresu.

  Pamiętaj! Pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować z pozostałej jego części i w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu, który wychowuje dziecko, na jego pisemny wniosek.

  Jeżeli pracownica chce zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego, to składa wtedy pracodawcy pisemny wniosek. Musi to zrobić najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Wraz z wnioskiem trzeba złożyć zaświadczenie pracodawcy, który zatrudnia pracownika-ojca wychowującego dziecko, które potwierdza termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, który przypada bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

  Gdy pracownica wykorzysta po porodzie urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni, to pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego, który odpowiada okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia, który uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W tym przypadku urlop macierzyński pracownicy przerywany jest na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko.

  Łączny wymiar takiego urlopu macierzyńskiego nie może przekroczyć wymiaru urlopu macierzyńskiego, który przysługuje pracownicy.

  W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.

  Gdy pracownica urodzi martwe dziecko lub gdy nastąpi zgon dziecka przed upływem 8 tygodni życia, to ma ona prawo do urlopu macierzyńskiego  wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

  Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

  Gdy zgon dziecka nastąpi po upływie 8 tygodni życia, to pracownica zachowuje wtedy prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

  Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego


  .............., dnia ........................
  ...........................................................................
  (osoba odpowiedzialna za udzielenie urlopu)  Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w okresie od............................... do ...................................  Co prawda myślałam, że będę mogła jeszcze pracować dwa tygodnie dłużej, ale muszę się poddać zaleceniom lekarza.


  ..............................................
  (Podpis)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.