Jak wypełniać świadectwo pracy?

Wzór świadectwa pracy


.......................................                                        ................................
(pracodawca oraz jego                                               (miejscowość i data)
 siedziba lub miejsce
 zamieszkania)

.................................
(nr REGON – EKD)                      ŚWIADECTWO PRACY


1. Stwierdza się, że ....................................................
                                     (imię i nazwisko pracownika)

   imiona rodziców ......................................................

   urodzony .............................................................
                             (data i miejsce urodzenia)

   był zatrudniony ...........................................................................................................................
   ......................................................................
                              (pracodawca)

   w okresie od ............... do ........................................................................................................

   w wymiarze ...........................................................
                                   (wymiar czasu pracy)

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę   

   ......................................................................
   ......................................................................
   ......................................................................
   ......................................................................
(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

   a) rozwiązania .......................................................
      ...................................................................
      (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

   b) ...................................................................
      ...................................................................
      (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

   c) wygaśnięcia .......................................................
      ...................................................................
     (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. W okresie zatrudnienia pracownik:

   1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:
      ...................................................................

     (łączna liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

     w tym .............................................................

(liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   2) korzystał z urlopu bezpłatnego
      ...................................................................
     
(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)
   
   3) wykorzystał urlop wychowawczy
      ...................................................................
    
(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

   4) był niezdolny do pracy przez okres ..................dni

(łączna liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   5) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane  w art. 188 Kodeksu pracy  .........................................................................

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy   ...................................................................
     
(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

   7) odbył służbę wojskową w okresie ...................................
  
(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

   8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach
      lub w szczególnym charakterze .....................................
     
 (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

   9) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub    
      świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy  
      ...................................................................
      ...................................................................

  10) ...................................................................
      ...................................................................
      ...................................................................
     
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

  11) ...................................................................
      ...................................................................
      ...................................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie  z art. 92 § 11 Kodeksu pracy)

5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

   ......................................................................
   ......................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

   ......................................................................
   (wysokość potrąconych kwot)


6. Informacje uzupełniające

   ......................................................................
   ......................................................................

                                         ..............................................................                                       
                                          (pieczęć i podpis pracodawcy
                                           lub osoby działającej w jego imieniu)
                                                                                                               

Pouczenie:

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa  pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego  - Sądu Pracy w ..............................................
..................................................................................
(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

Sposób wypełnienia świadectwa pracy


1. Nr REGON - EKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.

2. W ust. 1 - pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi, wykazuje również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę,- pracodawca wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę lub poprzednich umów o pracę, zgodnie z art. 97 § 11 Kodeksu pracy.

3. W ust. 3:

lit. a  pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

lit. b  pracodawca wskazuje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania tego stosunku dochodzi w trybie określonym w art. 231 § 4  lub § 5, w art. 48 § 2 , w art. 683 lub w art. 201 § 2 Kodeksu pracy, a także w art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 i Nr 135, poz. 1146).


4. W ust. 4

            w pkt 1  pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,

     w pkt 8 pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292, z 1997 r. Nr 61, poz. 377 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

     w pkt 9 pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów,

     w pkt 10 pracodawca wskazuje - przypadające w okresie zatrudnienia:

-   okresy nieskładkowe, określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także okresy, w ciągu których pracownik otrzymywał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy.

5. W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację:

1)    o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,

2)    na żądanie pracownika:

a)    o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b)    o uzyskanych kwalifikacjach,

c)    o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.Komentarze

Popularne posty