Przejdź do głównej zawartości

Prośba o urlop bezpłatny wzór

Wzór wniosku o urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego, którego okres nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależne sa uprawnienia pracownicze.

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, który jest dłuższy niż 3 miesiąc, strony stosunku pracy mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Powyższe przepisy nie są stosowane w przypadkach uregulowanych odmiennymi przepisami szczególnymi.

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Katowice, dnia. …...............

.......................................................
…....................................................
imię i nazwisko, stanowisko

…..........................................................
…..........................................................
…..........................................................
Pracodawca

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ....................................................... dni od dnia ........................... r. do dnia ...........................r.

Swój wniosek motywuję
..............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

…................................
podpis pracownika


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.