Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy


Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w który nabył on do niego prawo. 


Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, które sporządza się biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Pamiętaj! Planem urlopów nie jest obejmowana część urlopu, która jest udzielana pracownikowi na jego żądanie.

Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planów urlopów, gdy:

  • wyraziła na to zgodę zakładowa organizacja związkowa;
  • nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa.

Wtedy pracodawca musi ustalić termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem.

Pamiętaj! Pracodawca na wniosek pracownicy udziela jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Z prawa tego może także skorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca może skorzystać z prawa nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego do 30 września następnego roku kalendarzowego.


Pamiętaj! Nie tyczy się to jednak urlopu, który udzielany jest na żądanie.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego


Pracownik za czas 
urlopu wypoczynkowego ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Pamiętaj! Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, ze zm.).

Ekwiwalent pieniężny


Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, gdy nie wykorzysta on przysługującego mu urlopu w całości lub części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, którą zawarł z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Komentarze

Popularne posty