Czas pracy młodocianego

Czas pracy pracownika młodocianego


Pracodawca ma obowiązek przy zatrudnieniu pracownika młodocianego do wykonywania prac lekkich, ustalić wymiar i rozkład jego czasu pracy, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki, które wynikają z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych. 


Tak więc, by pracownik młodociany mógł wypełniać obowiązek szkolny, jego:

  • tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 12 godzin w okresie odbywania zajęć szkolnych;
  • dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 2 godzin w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

 W czasie ferii szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego, którego zatrudniono do wykonywania prac lekkich nie może przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu, a  dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.


Pracownik młodociany może wykonywać pracę lekkie u więcej niż jednego pracodawcy, ale nie może przy tym pracować ponad normę. A wiec obowiązkiem pracodawcy przed nawiązaniem stosunku pracy jest uzyskanie od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.Jeżeli chodzi o czas pracy pracownika młodocianego, którego zatrudniono w celu przygotowania zawodowego, to nie może on przekraczać 8 godzin na dobę, a gdy młodociany jest osobą  wieku do 16 lat - 6 godzin.Ponadto, w przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, obowiązkiem pracodawcy jest wprowadzenie przerwy w pracy, która powinna trwać 30 minut.Pracodawca nie ma prawa zatrudnić pracownika młodocianego:


  • w godzinach nadliczbowych;

  • w porze nocnej (tj. pomiędzy godziną 22 a 6.
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi młodocianemu:


  • co najmniej 14- godzinną przerwę w pracy, która obejmuję porę nocną;

  • co najmniej 48 godzin nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku obejmującego niedzielę. 

Komentarze

Popularne posty