Przejdź do głównej zawartości

Urlop młodocianego

Urlop pracownika młodocianego


Pracownik młodociany prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych nabywa z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy.Po upływie 12 miesięcy pracownik młodociany nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. W roku, w którym kończy 18 lat, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Jeżeli pracownik młodociany uczęszcza do szkoły, to obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie mu urlopu w okresie ferii szkolnych. Na wniosek młodocianego, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego, pracodawca może udzielić mu zaliczkowo urlopu w okresie tych ferii.

Na wniosek pracownika młodocianego, który jest uczniem szkoły dla pracujących, pracodawca ma obowiązek udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze, który nie przekracza łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

Pamiętaj! Okres urlopu bezpłatnego, który udzielany jest pracownikowi młodocianemu w okresie ferii szkolnych wliczany jest do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.