Umowa o pracę z młodocianym

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym


Pracownik młodociany, to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Pamiętaj ! Prawo nie zezwala na zatrudnienie osoby, która nie ma ukończonych 16 lat, oprócz przypadków, które są określone przepisami. Wyjątkiem jest m.in.: działalność artystyczna (np. aktorów dziecięcych, których można zatrudnić pod warunkiem zgody rodziców oraz inspektora pracy)


Pracownik młodociany  musi mieć ukończone 16 lat i ponadto:

  • ukończyć co najmniej gimnazjum;
  • przedstawić świadectwo lekarskie, które potwierdzi, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Pracownik młodociany
może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub przy pracach lekkich.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego


Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
jest szczególną umową o pracę. Według przepisów, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z zasady powinna być zawarta na czas nieokreślony.


Powinna ona określać:


  • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
  • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
  • sposób dokształcania teoretycznego;
  • wysokość wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć pracownikowi młodocianemu umowę o prace w celu przygotowania zawodowego tylko w razie:


  • niewypełnienia przez młodocianego obowiązków, który wynikają z umowy o prace lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych (przeprowadzanie rozmów z młodocianym , które mają na celu nakłonienie go do prawidłowego postępowania oraz należytego wywiązywania się z obowiązków, upominania młodocianego);
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;
  • reorganizacji zakładu pracy, która uniemożliwia kontynuowanie przygotowania zawodowego;
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywał przygotowanie zawodowe (np. ujawniony podczas badan lekarskich niezadowalający stan zdrowia młodocianego niezbędnego w danym zawodzie).

Pamiętaj!
Tylko na podstawie wyżej wskazanych przyczyn pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę, którą została zawarta w celu przygotowania zawodowego.

Zatrudnienie pracownika młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe


Pracownika młodocianego
można zatrudnić na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Pamiętaj! Wykonywanie tego rodzaju prac nie może powodować dla pracownika młodocianego zagrożenia dla życia zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego, a także utrudniać mu obowiązku szkolnego.

Wykaz lekkich prac określa pracodawca, gdy uzyska zgodę właściwego lekarza. Ponadto musi on być zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy.

Komentarze

Popularne posty