Dla kogo urlop wychowawczy?

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?


Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy (po uwagę bierze się ogólny staż pracy u wszystkich pracodawców, to przysługuje mu prawo do
urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Pamiętaj! Urlop wychowawczy, to urlop bezpłatny, który gwarantuje pracownikowi powrót na stanowisko, jakie zajmował przed urlopem, z tym samym wynagrodzeniem za pracę.

Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że pracodawca nie będzie mógł przywrócić pracownika na jego dawne stanowisko pracy, to wtedy będzie musiał przywrócić go do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego lub zatrudnić go na innym stanowisku pracy, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym, z a wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed tym urlopem.

Pamiętaj! Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi na jego pisemny wniosek, który należy złożyć na 2 tygodnie przed nadejściem planowanego terminu urlopu. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego we wskazanym przez niego terminie.

Pracownik może wykorzystać urlop wychowawczy najwyżej w 4 częściach. Wymiar każdej z części urlopu określany jest każdorazowo przez pracownika, który z niego korzysta.

Pamiętaj! Pracownik podczas przebywania na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć:
 • pracę zarobkową, zarówno u dotychczasowego, jak i innego pracodawcy;

  Jednak nie może robić tego zamiast sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


  W sytuacji, w której pracownik zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, powinien zgłosić swój powrót do pracy, a gdy tego nie uczyni i pracodawca sam ustali, że pracowniki nie opiekuje się dzieckiem, to wtedy wzywa pracownika do stawienia się w pracy w terminie przez siebie wskazanym.

  Wyznaczony przez pracodawcę termin powinien jednak przypadać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ustalenia pracodawcy i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

  Z urlopu wychowawczego można zrezygnować:

  • w każdym czasie za zgodą pracodawcy lub
  • po uprzednim powiadomieniu pracodawcy (najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem podjęcia pracy).
  Pracownik zamiast występować do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego, ma prawo złożyć mu wniosek o obniżenie obowiazujacego go wymiaru czasu pracy do wymiaru, który jest nie niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby skorzystać z urlopu wychowawczego.

  Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest rozpatrzenie takiego wniosku. 

  W okresie od złożenia wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, pracownik objęty jest ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę , nie dłużej jednak niż przez okres łączny 12 miesiecy.

  Pamiętaj! Niezależnie od powyższych uprawnień, pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do 2 dni wolnych od pracy w każdym roku kalendarzowym, podczas których zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  Komentarze

  Popularne posty