Urlop wychowawczy wzór pisma

wtorek, 31 lipca 2012

Wzór wniosku o urlop wychowawczy

Pracownik, który zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem.


Pamiętaj! Urlop wychowawczy nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.
Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi poprzednie okresy zatrudnienia.

Pracownik, który ma okres zatrudnienia określony powyżej, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego powyższym przepisem, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia, który zostanie potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy spełniają warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika.

Pamiętaj! Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w czterech częściach.

Wzór pisma o urlop wychowawczy


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(oznaczenie pracownika)                                                                                       miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
(oznaczenie pracodawcy)


Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                (imię i nazwisko dziecka, data jego urodzenia)

składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w okresie od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jednocześnie informuję, że dotychczas korzystano / nie korzystano *) z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     (liczba tygodni lub miesięcy)

Do wniosku dołączam oświadczenie ojca / matki *) dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                              (imię i nazwisko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               (adres)

o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Podstawa prawna art. 186 K.p.


                                                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                               (podpis pracownika)

W załączeniu:

    oświadczenie ojca / matki *) dziecka

*) niepotrzebne skreślić 
Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy