Przejdź do głównej zawartości

Umowa o pracę - zalety i wady

Umowa o pracę 


Każdy pracownik, który dostanie umowę o pracę, powinien wiedzieć, jakie będzie miał z tego korzyści oraz obowiązki.

Umowa o pracę, to umowa dwustronna, która zobowiązuje pracownika do wykonywania danej pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawcę do nadzoru wykonywanego przez pracownika zadania.

Pracodawca ma także prawo wyznaczyć miejsce oraz czas, w jakim pracownik będzie wykonywał swoją pracę.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca przede wszystkim zobowiązuje się w umowie o pracę do zatrudnienia pracownika i wypłacania mu określonego wynagrodzenia za pracę, które powinno odpowiadać jego obowiązkom i stanowisku w zakładzie pracy.

Pamiętaj ! Umowa o pracę powinna zawierać także informacje o rodzaju, miejscu oraz terminie rozpoczęcia pracy.

Przepisy kodeksu pracy wskazują jasno: najlepiej, by umowa o pracę była zawarta na piśmie. W sytuacji, gdy pracodawca umawia się z pracownikiem na słowo, to w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy pracownik powinien dostać potwierdzenie na piśmie.

Pamiętaj ! Pracodawcy, który nie zawrze z pracownikiem pisemnej umowy o pracę grozi kara grzywny za łamanie praw pracowniczych.

Pracownik, który wykonuje w zakładzie pracy zadania już jakiś czas (i nie zastępuje nieobecnego pracownika, nie wykonuje prac dorywczych, sezonowych i cyklicznych) i pracodawca podpisywał z nim wcześniej umowy o pracę na czas określony, otrzymuje jako trzecią umowę czasową: umowę o pracę na czas nieokreślony.

Pamiętaj ! Pod warunkiem, że przerwy między rozwiązaniem jednej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę na czas określony nie przekroczyły miesiąca.

Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron. Pracodawca może ją także wypowiedzieć lub zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Umowa o pracę może być rozwiązana z upływem terminu, na jaki ją zawarto (umowa na czas określony) lub po powrocie do pracy osoby, którą w zakładzie pracy zastępuje pracownik (umowa na zastępstwo).

Umowa o pracę wygasa także po śmierci pracodawcy lub po miesiącu nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy wskutek choroby.

Rodzaje umów o pracę:
  • umowa o pracę na okres próbny, który nie przekracza trzech miesięcy;
  • umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony;
  • umowa i pracę na czas wykonywania określonej pracy;
  • umowa o pracę na zastępstwo (na czas określony, który obejmuje czas nieobecności innego pracownika).

Zalety i wady umowy o pracę


Zalety:
  • stała praca i stałe wynagrodzenie za pracę;
  • pracodawca będzie odprowadzał za pracownika składki ZUS oraz świadczenia socjalne;
  • pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego oraz innych dni wolnych, które są przewidziane przez prawo pracy.
Wady:
  • przywiązanie pracownika do jednego pracodawcy, który ma prawo kontrolować jego działania i często potrzebna jest jego zgoda, żeby móc dorobić sobie w innej pracy;
  • pracownik nie ma swobody co do czasu oraz miejsca wykonywania swoich obowiązków;
  • trudniej jest zerwać współpracę niż np przy umowie o dzieło.

Wzór umowy o pracę


..............................                                  ..........................
(Pieczęć pracodawcy)                                 (miejscowość , data)

................................
numer REGON - EKD

Umowa o pracę

zawarta w dniu ................................... w ..................................................................... pomiędzy
.....................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez
.....................................................................................................................
a
.....................................................................................................................
zwanym dalej Pracownikiem

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku
....................................................................................................................

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas
..................................................................................................................

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie
..................................................................................................................

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze
....................................................................................................................

§5

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) .....................................................................................................................
b) .............................................................................................................. ..

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................................... za miesiąc płatne z dołu do ......................... dnia każdego miesiąca.

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia .................................................................................. .

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

.............................                         ...........................................
(podpis pracownika)                        (pieczęć i podpis pracodawcy
                                                      lub  osoby uprawnionej do
                                                       działania w jego imieniu)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.