Kodeks pracy i prawo ogólnie

wtorek, 12 czerwca 2012

Jak wypełniać świadectwo pracy?

Wzór świadectwa pracy


.......................................                                        ................................
(pracodawca oraz jego                                               (miejscowość i data)
 siedziba lub miejsce
 zamieszkania)

.................................
(nr REGON – EKD)
                      ŚWIADECTWO PRACY


1. Stwierdza się, że ....................................................
                                     (imię i nazwisko pracownika)

   imiona rodziców ......................................................

   urodzony .............................................................
                             (data i miejsce urodzenia)

   był zatrudniony ...........................................................................................................................
   ......................................................................
                              (pracodawca)

   w okresie od ............... do ........................................................................................................

   w wymiarze ...........................................................
                                   (wymiar czasu pracy)

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę   

   ......................................................................
   ......................................................................
   ......................................................................
   ......................................................................
(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

   a) rozwiązania .......................................................
      ...................................................................
      (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

   b) ...................................................................
      ...................................................................
      (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

   c) wygaśnięcia .......................................................
      ...................................................................
     (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. W okresie zatrudnienia pracownik:

   1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:
      ...................................................................

     (łączna liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

     w tym .............................................................

(liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   2) korzystał z urlopu bezpłatnego
      ...................................................................
     
(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)
   
   3) wykorzystał urlop wychowawczy
      ...................................................................
    
(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

   4) był niezdolny do pracy przez okres ..................dni

(łączna liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   5) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane  w art. 188 Kodeksu pracy  .........................................................................

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy   ...................................................................
     
(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

   7) odbył służbę wojskową w okresie ...................................
  
(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

   8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach
      lub w szczególnym charakterze .....................................
     
 (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

   9) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub    
      świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy  
      ...................................................................
      ...................................................................

  10) ...................................................................
      ...................................................................
      ...................................................................
     
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

  11) ...................................................................
      ...................................................................
      ...................................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie  z art. 92 § 11 Kodeksu pracy)

5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

   ......................................................................
   ......................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

   ......................................................................
   (wysokość potrąconych kwot)


6. Informacje uzupełniające

   ......................................................................
   ......................................................................

                                         ..............................................................                                       
                                          (pieczęć i podpis pracodawcy
                                           lub osoby działającej w jego imieniu)
                                                                                                               

Pouczenie:

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa  pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego  - Sądu Pracy w ..............................................
..................................................................................
(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

Sposób wypełnienia świadectwa pracy


1. Nr REGON - EKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.

2. W ust. 1 - pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi, wykazuje również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę,- pracodawca wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę lub poprzednich umów o pracę, zgodnie z art. 97 § 11 Kodeksu pracy.

3. W ust. 3:

lit. a  pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

lit. b  pracodawca wskazuje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania tego stosunku dochodzi w trybie określonym w art. 231 § 4  lub § 5, w art. 48 § 2 , w art. 683 lub w art. 201 § 2 Kodeksu pracy, a także w art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 i Nr 135, poz. 1146).


4. W ust. 4

            w pkt 1  pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,

     w pkt 8 pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292, z 1997 r. Nr 61, poz. 377 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

     w pkt 9 pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów,

     w pkt 10 pracodawca wskazuje - przypadające w okresie zatrudnienia:

-   okresy nieskładkowe, określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także okresy, w ciągu których pracownik otrzymywał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy.

5. W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację:

1)    o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,

2)    na żądanie pracownika:

a)    o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b)    o uzyskanych kwalifikacjach,

c)    o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.0 komentarze:

O mnie

Moje zdjęcie

Witam nazywam się Czapla Arkadiusz mam 38 lata .

Zapraszam do lektury i pozdrawiam.

Zastrzeżenie: Informacje zawarte na blogu nie stanowią porady prawnej, w związku z czym Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zastosowanie w praktyce.

Kontakt


Arkadiusz Czapla

Napisz do mnie

GG : 4974783

Etykiety

akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty awans w pracy badania pracownicze brak umowy o pracę choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński działalność gospodarcza eksmisja emerytura emerytury godziny nadliczbowe ike ikze kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki kwalifikacje zawodowe pracownika manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna ofe ogłoszenie upadłości okres przedemerytalny opieka nad dzieckiem państwowa inspekcja pracy pieniądze z unii europejskiej podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pracownika prawo pracy prywatny samochód osobowy przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy regulamin pracy regulamin wynagradzania renty rozmowa kwalifikacyjna rozwód separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja systemy czasu pracy szukanie pracy sąd pracy telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament trzynasta pensja układ zbiorowy pracy umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wolontariat wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy włoskie prawo pracy zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zażalenie ZFŚS zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy