Jak wypełniać świadectwo pracy?

wtorek, 12 czerwca 2012

Wzór świadectwa pracy


.......................................                                        ................................
(pracodawca oraz jego                                               (miejscowość i data)
 siedziba lub miejsce
 zamieszkania)

.................................
(nr REGON – EKD)
                      ŚWIADECTWO PRACY


1. Stwierdza się, że ....................................................
                                     (imię i nazwisko pracownika)

   imiona rodziców ......................................................

   urodzony .............................................................
                             (data i miejsce urodzenia)

   był zatrudniony ...........................................................................................................................
   ......................................................................
                              (pracodawca)

   w okresie od ............... do ........................................................................................................

   w wymiarze ...........................................................
                                   (wymiar czasu pracy)

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę   

   ......................................................................
   ......................................................................
   ......................................................................
   ......................................................................
(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

   a) rozwiązania .......................................................
      ...................................................................
      (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

   b) ...................................................................
      ...................................................................
      (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

   c) wygaśnięcia .......................................................
      ...................................................................
     (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. W okresie zatrudnienia pracownik:

   1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:
      ...................................................................

     (łączna liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

     w tym .............................................................

(liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   2) korzystał z urlopu bezpłatnego
      ...................................................................
     
(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)
   
   3) wykorzystał urlop wychowawczy
      ...................................................................
    
(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

   4) był niezdolny do pracy przez okres ..................dni

(łączna liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   5) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane  w art. 188 Kodeksu pracy  .........................................................................

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

   6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy   ...................................................................
     
(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

   7) odbył służbę wojskową w okresie ...................................
  
(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

   8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach
      lub w szczególnym charakterze .....................................
     
 (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

   9) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub    
      świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy  
      ...................................................................
      ...................................................................

  10) ...................................................................
      ...................................................................
      ...................................................................
     
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

  11) ...................................................................
      ...................................................................
      ...................................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie  z art. 92 § 11 Kodeksu pracy)

5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

   ......................................................................
   ......................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

   ......................................................................
   (wysokość potrąconych kwot)


6. Informacje uzupełniające

   ......................................................................
   ......................................................................

                                         ..............................................................                                       
                                          (pieczęć i podpis pracodawcy
                                           lub osoby działającej w jego imieniu)
                                                                                                               

Pouczenie:

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa  pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego  - Sądu Pracy w ..............................................
..................................................................................
(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

Sposób wypełnienia świadectwa pracy


1. Nr REGON - EKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.

2. W ust. 1 - pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi, wykazuje również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę,- pracodawca wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę lub poprzednich umów o pracę, zgodnie z art. 97 § 11 Kodeksu pracy.

3. W ust. 3:

lit. a  pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

lit. b  pracodawca wskazuje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania tego stosunku dochodzi w trybie określonym w art. 231 § 4  lub § 5, w art. 48 § 2 , w art. 683 lub w art. 201 § 2 Kodeksu pracy, a także w art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 i Nr 135, poz. 1146).


4. W ust. 4

            w pkt 1  pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,

     w pkt 8 pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292, z 1997 r. Nr 61, poz. 377 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

     w pkt 9 pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów,

     w pkt 10 pracodawca wskazuje - przypadające w okresie zatrudnienia:

-   okresy nieskładkowe, określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także okresy, w ciągu których pracownik otrzymywał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy.

5. W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację:

1)    o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,

2)    na żądanie pracownika:

a)    o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b)    o uzyskanych kwalifikacjach,

c)    o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy