Popularne posty

Wniosek o skierowanie na mediacje – jak i kiedy złożyć?

Wniosek o skierowanie na mediacje

Mediacja pozwala stronom konfliktu zdecydować o warunkach porozumienia. W sądzie – oddajesz decyzje w ręce sędziego, a co więcej, sam proces mediacji przebiega szybciej niż ten sądowy, a jego koszty są niższe.

Dodatkowym plusem jest to, że ugoda zawarta przed mediatorem od razu wchodzi w życie – strony nie muszą czekać na uprawomocnienie wyroku. Jeśli ugoda została zatwierdzona przez sąd, ma taką samą moc prawną jak ugoda zawarta przed sądem.

Jak i kiedy zdecydować się na mediację?

Na mediację możesz się zdecydować jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu (składając wniosek o mediację w wybranym ośrodku; listy mediatorów sądowych są też dostępne na stronie internetowej sądów okręgowych).

Możesz to zrobić także w trakcie postępowania w sądzie. Wystarczy zgłosić taką wolę. Sędzia skieruje wówczas strony postępowania do mediatora.

Uwaga! O możliwości ugodowego załatwienia sporu powinien też poinformować sędzia – przede wszystkim na wstępnym etapie postępowania (w pozwie należy obowiązkowo poinformować, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu), alew może na nią skierować też na każdym etapie sprawy.

Udział e mediacjach jest dobrowolny. Możesz więc nie wyrazić zgody na przystąpienie do mediacji, a także zakończyć spotkania w dowolnym momencie.

Mediacje w okresie epidemii

Mediacja może odbyć się bez wyznaczonego osobistego spotkania – w formie elektronicznej. Aby to było możliwe, obie strony muszą wyrazić zgodę na e-mediacje. W tej sytuacji cały proces rozwiązywania konfliktu między stronami i oczywiście spotkanie mediacyjne odbędzie się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Mediator może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego (również tekstowego), telekonferencji oraz wideokonferencji (najczęściej). Tak jak w tradycyjnej mediacji musi oczywiście zapewnić poufność wszystkich danych i informacji.   

Ile kosztuje profesjonalna mediacja?

Koszty mediacji sądowej zależą od tego, czy mediacja dotyczy spraw majątkowych (1% wartości sporu, nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł netto), czy niemajątkowych (np. o rozwód). Wówczas wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za kolejne – 100 zł (nie więcej niż 450 zł plus ew. koszty dodatkowe, np. dojazdu).

W przypadku mediacji umownych (pozasądowych) koszty są ustalane między mediatorem a stronami w umowie. Każdy ośrodek mediacji ma swój cennik.  

Komentarze

Czytaj także...

Czytaj także...