Zmiana warunków umowy o pracę wzór

Zmiana warunków umowy o pracę

Według art. 42 kp wypowiedzenie warunków pracy lub płacy będzie dokonane, jeżeli pracodawca zaproponuje pracownikowi na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w definitywne, a umowa o pracę zostaje rozwiązana z upływem dokonanego wypowiedzenia.

Gdy pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży  oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych mu przez pracodawcę  warunków, to wtedy uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. W takim  przypadku, po upływie okresu wypowiedzenia stosunek pracy jest kontynuowany w oparciu o te nowe zaproponowane mu przez pracodawcę  warunki.
Uwaga! W piśmie pracodawcy wypowiadającym warunki pracy lub płacy powinno być zawarte pouczenie w tej sprawie, a w razie jego braku  pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o  odmowie przyjęcia zaproponowanych mu przez pracodawcę warunków.
Zmiana warunków umowy o pracę może też nastąpić w trybie porozumienia stron.
Dla przykładu: 
Pracownik otrzymał od pracodawcy w dniu 30 kwietnia wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponowano mu obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę z 4 500 zł do 3 500 zł. Pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli pracownik do 15 maja nie złoży oświadczenia, że nie zgadza się na obniżenie wynagrodzenia za pracę, to po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od 1 czerwca pracownikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w niższej wysokości. Natomiast odmowa przyjęcia nowych warunków płacy będzie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31 maja.
Gdyby pracodawca nie poinformował pracownika, że może on złożyć stosowne oświadczenie do upływu połowy okresu wypowiedzenia, pracownik miałby prawo podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji pracodawcy do końca okresu wypowiedzenia, tj. do 31 maja.

Wzór wypowiedzenia warunków umowy o pracę

……………………................                              …....……......………....
(oznaczenie pracodawcy)                                 (miejscowość i data)
……………………..................
(numer REGON)


WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ*


Pan/i ........................................................................................
(imię i nazwisko pracownika)

1. Wypowiadam Panu/i umowę o pracę zawartą w dniu w części dotyczącej .......................................................................................
(wskazać postanowienia umowy o pracę podlegające wypowiedzeniu) z zachowaniem ..........................................................................................
(wskazać długość okresu wypowiedzenia) okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu .............................................................................

2. Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest …………....... ..........................................................................................
(wskazać dokładną przyczynę wypowiedzenia)

3.Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia ......................., proponuję następujące, nowe warunki umowy o pracę: ..........................................................................................
(wskazać nowe warunki umowy o pracę)

4. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

5. Jeżeli Pan/i przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia ......................., nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy. W razie odmowy przyjęcia przez Pana/ią zaproponowanych warunków umowy o pracę, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem ...........................................

6. Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu/i prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w 7. Przed upływem tego terminu może Pan/i złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą** .........................................................
(siedziba komisji)

 
.........................................                          ....................................              
 

(data i podpis                                              (data i podpis pracodawcylub osoby pracownika)                                                
                                                                        reprezentującej pracodawcę)  
* dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony** dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza

Komentarze

Popularne posty