Rozwiązanie umowy o pracę – jakie mamy prawa?

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę to smutna rzeczywistość, z którą wielu z nas musi się dziś zmierzyć. Dlatego powinieneś wiedzieć, jakie uprawnienia ma osoba zwalniana.

Wypowiedzenie umowy o pracę


Powinieneś otrzymać je na piśmie. Jeśli wiązała Cię z pracodawcą umowa o pracę na czas nieokreślony, w dokumencie powinna widnieć przyczyna wypowiedzenia oraz pouczenie o przysługującym Ci prawie odwołania do sądu pracy.
Uwaga! Jednak wypowiedzenie umowy o pracę w formie ustnej także jest ważne, gdyż forma pisemna, jaką przewiduje kodeks pracy, nie jest forma zastrzeżoną pod rygorem nieważności.
Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju umowy o pracę:

przy umowie na okres próbny wypowiedzenie trwa:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące;
przy umowie na czas nieokreślony i określony długość wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracował co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące przy stażu dłuższym niż 3 lata.
Uwaga! W okresie wypowiedzenia umowy o pracę nadal masz prawo do wynagrodzenia, nawet wówczas, gdy pracodawca zwolnił Cię z obowiązku świadczenia pracy.

Do czego masz prawo przy rozwiązaniu umowy o pracę?


Należą Ci się pełnopłatne dni wolne na poszukiwanie pracy. Ich liczba zależy od długości okresu wypowiedzenia. Jeśli wynosi on pełne 3 miesiące, będą to trzy dni. W przypadku wypowiedzenia trwającego od 2 tygodni do 2 m-cy będą to tylko 2 dni.
Uwaga! Jeśli z ważnych względów nie mogłeś wykorzystać urlopu w czasie wypowiedzenia, pracodawca musi wypłacić za niego ekwiwalent. W firmach zatrudniających powyżej 20 osób zwalnianym pracownikom przysługuje też odprawa. W przypadku mniejszych firm kwestię tę reguluje regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy.  

Jeśli nie zgadzasz się z wypowiedzeniem umowy o pracę


Od wypowiedzenia umowy o pracę masz prawo odwołać się do sądu pracy w ciągu 21 dni od jego otrzymania. Możesz to zrobić, gdy w umowie zawartej na czas nieokreślony nie ma uzasadnienia zwolnienia, a także gdy wypowiedzenie zostało wręczone w okresie ochrony przedemerytalnej lub usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

W odwołaniu powinieneś zawrzeć swoje żądanie: orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania. Warto pamiętać, że odwołanie nie wstrzymuje biegu wypowiedzenia.  

Jak znaleźć pracę swoich marzeń?

Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty