Wzór wniosku o zasiedzenie nieruchomości

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

Wniosek może złożyć posiadacz samoistny nieruchomości oraz każdy zainteresowany. Sąd poprzez stwierdzenie zasiedzenia stwierdza o nabyciu własności nieruchomości w tej drodze.

Wniosek o stwierdzenia zasiedzenia należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca położenia nieruchomości.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu do złożenia takiego wniosku. 
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nie powinien być złożony przed upływem terminów zasiedzenia:
  • 30 lat w razie posiadania w złej wierze – nieruchomości;
  • 20 lat w razie posiadania w dobrej wierze – nieruchomości;
  • 3 lat w razie posiadania w dobrej wierze - ruchomości.

Jak złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

Do wniosku, który dotyczy nieruchomości należy dołączyć odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o jej stanie prawnym, który wynika ze zbioru dokumentów (w przypadku braku księgi wieczystej).
Trzeba też wskazać na jakiej podstawie jest się w posiadaniu nieruchomości, jak długo, kto i na jakiej podstawie był poprzednim posiadaczem, a ponadto należy wskazać:
  • sąd lub inny organ do którego kieruje się wniosek;
  • nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie, w tym osoby, która wnosi pismo lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pismo;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając wniosek do sądu: zawsze składa się dwa  egzemplarze dla sadu oraz po jednym dla każdej innej osoby (tzw. odpis  pisma).
Należy też pamiętać o jednym egzemplarzu wniosku dla siebie, na którym sąd potwierdzi jego wniesienie.

Jeśli pismo będzie wnoszone za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód jego nadania.

Uwaga! Każdy pozostawiony w sądzie egzemplarz wniosku powinien mieć komplet załączników.
Wraz z egzemplarzem kierowanym do sądu składa się oryginały dokumentów, a gdy załącza się jakieś cenne dokumenty, to trzeba je tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości wynosi 2 000,00 zł.

Jeśli wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości spełnia warunki formalne, sąd doręczy jego odpis przeciwnikowi i wyznaczy termin rozprawy, a jeśli ma braki formalne, to sąd wezwie do ich usunięcia wyznaczając tygodniowy termin.

Sąd podejmuje też inne czynności.


Jak napisać wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomościowi - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb. 

Katowice, 18 maja 2020 r. 
Do Sądu Rejonowego Katowice -Zachód
Wydział I Cywilny
w Katowicach
Wnioskodawca:

Piotr Kowalski zam. w Katowicach,
ul. Biała 1/20

Uczestnik postępowania:

Miasto Katowice,
ul. Młyńska 4, Katowice 
 
Wartość przedmiotu sprawy: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia 
Wnoszę o stwierdzenie nabycia przeze mnie własności nieruchomości  niezabudowanej stanowiącej działkę o powierzchni 0,002 ha, położonej w  Katowicach, przy ul. Ciemnej 4, dla której w Sądzie Rejonowym w  Katowicach prowadzona jest księga wieczysta KW nr 3724. 
Uzasadnienie  
W roku 1990 wydzierżawiłem na czas nieokreślony od Mariana Kasprzyka,  zam. w Katowicach, przy ul. Krzywej 42/12, działkę niezabudowaną  położoną w Katowicach, przy ul. Ciemnej 4, dla celów postawienia wiaty  na warsztat samochodowy. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w  Katowicach prowadzona jest księga wieczysta KW nr 3724. 
Dowód: 
- umowa dzierżawy z dnia 7 marca 1990 r.,
- odpis księgi wieczystej KW nr 3724
 
W dniu 8 lutego 1993 r. zmarł bezdzietnie, uprzednio owdowiały Marian Kasprzyk.

Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu
 
Własność nieruchomości objął Skarb Państwa, a następnie Miasto Katowice.

Dowód:
 
- odpis skrócony aktu zgonu 
Wnioskodawca przez cały ten czas, tj. od 7 marca 1990 r. do chwili złożenia  niniejszego wniosku, nieprzerwanie posiada przedmiotową działkę, którą  wykorzystuje zgodnie z umówionym niegdyś przeznaczeniem. 
Od śmierci Mariana Kasprzyka wnioskodawca korzysta z nieruchomości będąc w złej wierze. W dniu 7 marca 2020 r. minęło trzydzieści lat odkąd  wnioskodawca objął nieruchomość w posiadanie. W tym stanie rzeczy wniosek jest zasadny, dlatego wnoszę jak na wstępie.

Opłatę sądową od wniosku, w kwocie 2 000 zł, uiszczono na rachunek bankowy  Sądu Rejonowego w Katowicach, na dowód czego załączam potwierdzenie  wpłaty.
 
Piotr Kowalski 
Załączniki:

1. umowa dzierżawy z dnia 7 marca 1990 r.,
2. odpis księgi wieczystej KW nr 3724,
3. odpis skrócony aktu zgonu,
4. dwa odpisy wniosku i wszystkich załączników,
5. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 2 000,00 zł

Komentarze

Popularne posty