Czas pracy lekarzy i pielęgniarek oraz dyżur medyczny

Czas pracy lekarzy i pielęgniarek

Podstawowy system czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej

Czas pracy lekarzy oraz pielęgniarek, nie może przekraczać 7 godzin i 35 minut na dobę i przeciętnie  37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli chodzi o pracownika technicznego, obsługi lub gospodarczego, to jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Skrócone normy czasu pracy

Czas pracy nie będzie mógł przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie  25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, gdy pracownik zatrudniony jest w komórce organizacyjnej (zakładzie lub pracowni):
 • radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, która w celach diagnostycznych lub lecząc pacjentów, stosuje źródła promieniowania jonizującego,
 • fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów,

Czas pracy pracowników niewidomych

Pracownik niewidomy, który zatrudniony jest na stanowisku , który wymaga kontaktu z pacjentami, nie może pracować w przyjętym okresie rozliczeniowym, więcej niż 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy, to przedział czasu, który wyrażony jest w tygodniach lub miesiącach. Na ten czas planuje się i po jego upływie, rozliczana jest praca każdego pracownika. Dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej okres ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Równoważny system czasu pracy

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin

Zgodnie z przepisami lekarz lub pielęgniarka, mogą pracować 12 godzin na dobę w ramach równoważnego systemu pracy. Ich łączny czas pracy w tygodniu nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W przypadku pracownika technicznego (obsługi lub gospodarczego) dobowy wymiar czasu pracy został przedłużony do 12 godzin, w tygodniu czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin ma tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy pracowników służby zdrowia, którzy pracują w równoważnym systemie czasu pracy nie może przekraczać 1 miesiąca. Pracodawca może ten okres wydłużyć, gdy zaistnieją szczególne, uzasadnione przypadki (jednak nie więcej niż do 4 miesięcy).

Rozkład czasu pracy

Pracownik ZOZ, który pracuje w równoważnym systemie czasu pracy, musi mieć ustalone przez pracodawce w rozkładzie czasu pracy - dokładne dni i godziny pracy, a także dni wolne od pracy.

Pracownicy, którzy nie mogą mieć wydłużonego dobowego czasu pracy do 12 godzin

Do grupy tej należą pracownicy:
 • radiologii,
 • radioterapii,
 • medycy nynuklearnej,
 • fizyko terapii,
 • patomorfologii,
 • histopatologii,
 • cytopatologii,
 • cytodiagnostyki,
 • medycyny sądowej,
 • prosektoriów
oraz wykonujący pracę w zakresie, który jest ustalony w ustawie.

Wykonując obowiązki, które wynikają z charakteru zakładu lub pracowni, pracownik może pracować maksymalnie 5 godzin w ciągu dnia.  Także pracownik niewidomy, który ma kontakt z pacjentami, nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę.

Dyżur medyczny

Dyżur medyczny - jest to czas, poza normalnymi godzinami pracy, w których pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w ZOZ.

Może być on pełniony przez lekarza lub innego pracownika, który posiada wyższe wykształcenie i pracuje w ZOZ, który przeznaczony jest dla osób, ze stanem zdrowia wymagającym udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Czas dyżuru medycznego jest wliczany do czasu pracy, jednak w jego ramach pracodawca może zlecić pracownikowi pracę w wymiarze, który przekracza 37 godzin 55 minut na tydzień w okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za dyżur medyczny, otrzymuje się powiększone o 100 % dodatku za każdą godzinę dyżuru, która przypada w nocy, w niedzielę i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy oraz w dniu wolnym od pracy, który został udzielony pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dodatek w wysokości 50 % wypłacany jest za każda godzinę dyżuru, który przypada w innym dniu niż wyżej wymieniony.
Klauzula opt-out

Lekarza lub inny pracownik, który posiada wyższe wykształcenie i pracuje w ZOZ, który przeznaczony jest dla osób, ze stanem zdrowia wymagającym udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, może zostać zobowiązany do pracy w ZOZ w wymiarze, który przekracza 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym ( jednak w tym przypadku trzeba wyrazić na to zgodę na piśmie).

Zgoda może również zostać cofnięta, trzeba tylko uprzednio poinformować o tym pracodawcę na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę  w wymiarze, który przekracza 48 godzina na tydzień - powinno być powiększone o stosowane dodatki: 100 % lub 50 % za każdą przepracowaną godzinę pracy, która przekracza przeciętnie 48 godzin pracy.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić i przechowywać ewidencje czasu pracy pracowników, którzy są objęci klauzulą opt-out, a także udostępnić ją organom, które sprawują nadzór i kontrolę. Jeżeli zagrożone jest zdrowie lub bezpieczeństwo pracowników, a także w celu zapewnienia właściwego poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych, organy te mogą zakazać lub ograniczyć możliwość wydłużenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Komentarze

Popularne posty