Rozwód z orzekaniem o winie - jak przeprowadzić rozwód z winy małżonka?

Trudny rozwód z orzekaniem o winie - jak go przeprowadzić? 

Jeżeli chcesz przeprowadzić rozwód z winy swojego małżonka, złóż pozew do sadu okręgowego i napisz, kiedy nastąpił rozkład pożycia i dlaczego (np. z powodu zdrady, zaniedbywania rodziny, przemocy).

Trzeba wymienić dowody, np. SMS-y, zdjęcia, nagrania wideo. Jeśli doszło do przemocy, należy dołączyć notatki z interwencji policji oraz obdukcje. Wskazując świadków należy podać ich dane. 
Uwaga! Do pozwu o rozwód należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisane fakty. 
Jeśli Twój współmałżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego, a rozwód pogorszy Twoją sytuację materialną, to choćbyś znajdował/a się w niedostatku, będzie on musiał co miesiąc płacić Ci alimenty. Obowiązek ten były małżonek będzie miał do czasu Twojego ponownego wstąpienia w związek małżeński. 
Składając pozew o rozwód, musisz przygotować się na to, że Twój współmałżonek zrobi wszystko, by sąd nie orzekł rozwodu z jego winy. Może nawet uciekać się do kłamstw, np. próbując dowieść, ze to Ty ponosisz winę za rozpad związku, bo on i dzieci były zaniedbywane. 
Uwaga! Gdyby sąd uznał choćby 2% Twojej winy, rozwód z winy Twojego męża/żony byłby niemożliwy. Dlatego koniecznie musisz zdobyć świadków (nie tylko z bliskiej rodziny). 
Warto też zastanowić się nad inną, być może korzystniejszą opcją - podpisaniem ugody. Wymaga to z obu stron dobrej woli i cierpliwości, ale jest to możliwe. Jeśli odstąpisz od żądań uznania swojego współmałżonka za winnego rozpadu związku, w zamian możesz wiele zyskać, np. mieszkanie czy wypłatę wynegocjowanej przez prawnika kwoty. 

Gdzie szukać wsparcia przy rozwodzie?

Będzie potrzebny Ci dobry prawnik, który wykorzysta wszystkie możliwości, np. zdobędzie wyciągi z kont bankowych czy bilingi rozmów telefonicznych (by dołączyć je do pozwu na dowód zdrady). 

Jak udowodnić zdradę w sądzie? 

Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, z winy jednego z małżonków lub z winy obojga. Częstym powodem rozpadu małżeństwa jest zdrada. Jak ją udowodnić podczas sprawy rozwodowej?

1. Zeznania świadków - Każdy, kto zostanie wezwany przez sąd na świadka, ma obowiązek stawić się w sądzie. Na sali sądowej prawo do odmowy składania zeznań przysługuje tylko osobowo, które są spokrewnione z małżonkami (np. rodzice).

2. Maile i sms-y - Sąd uwzględni je jako dowód, ale trzeba będzie dostarczyć wydruki maili, sms-ów oraz bilingi telefoniczne. Sąd uzna je jako dowody, gdy będzie miał pewność, od kogo pochodzą.

3. Zdjęcia - Sąd uzna je jako dowód, gdy będzie znana data ich wykonania (aparat, którym robiono zdjęcia miał taką funkcję lub na kopercie z zakładu fotograficznego będzie znajdować się data oddania zdjęć do wywołania).

4. Raport detektywa - jeżeli jeden z małżonków, korzystał przed wniesieniem sprawy o rozwód z pomocy biura detektywistycznego, to raport, który zostanie sporządzony przez detektywów też może być dowodem w sprawie. 

Mediacja w sprawach o rozwód 

Sąd może rozwodzących się małżonków skierować do mediacji w każdym stadium postępowania rozwodowego.Może to także się stać w okresie,gdy sprawa będzie zawieszona. 

Celem mediacji jest nie tylko nadzieja na pojednanie małżonków, ale także ugodowe załatwienie spornych kwestii. 

Chodzi tutaj o:
  • kwestie,które dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny,
  • kwestie alimentów,
  • kwestie,która dotyczy sprawowania władzy rodzicielskiej,
  • kwestie,która dotyczy ustalenia sposobu i częstotliwości kontaktów z dziećmi,
  • kwestie,które dotyczą spraw majątkowych,o których rozstrzyga sąd w wyroku orzekającym rozwód lub separacje (także sprawy mieszkania i podziału majątku wspólnego małżonków).
Uwaga! Warto pamiętać, że mediacja jest dobrowolna i małżonkowie nie mogą być zmuszeni do niej przez sąd. Musi być ich obopólna zgoda. 
Z zasady,to małżonkowie wybierają osobę,która będzie pełnić rolę mediatora. Gdy tego nie zrobią,to sąd skieruje ich do mediatora, który zostanie wskazany przez rodzinny ośrodek diagnostyczno - konsultacyjny.

Małżonkowie mogą też zostać skierowani do innego mediatora,który ma odpowiednie przygotowanie i działa przy stowarzyszeniu,które zajmuje się sprawami rodziny i dzieci.Może to też być odpowiedni przygotowany do roli mediatora kurator sądowy.

Podczas spraw o rozwód lub separacje stosuje się odpowiednio ogólne zasady mediacji,która wskazana jest  w art. 1831 - 1834k.p.c. (wraz z nakazem zachowania bezstronności przez osobę,która pełni rolę mediatora i obowiązkiem zachowania przez niego w tajemnicy faktów,które poznał w związku prowadzeniem mediacji (wyjątek stanowi zwolnienie go przez strony z tego obowiązku).

Na podstawie upoważnienia sądowego mediator może zapoznać się z aktami sprawy tylko wówczas,gdy obie strony wyraża na to zgodę

W tych sprawach nie obowiązuje art. 1838 k.p.c.,który ogranicza możliwość skierowania mediacji przez sąd tylko do jednego razu.  
Podział oszczędności po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie nie mieli podpisanej intercyzy, w której zostało ustalone, co należy do żony, a co męża, to wszystkie przedmioty nabyte w trakcie małżeństwa są ich wspólna własnością.

Małżonkowie mają więc równe prawa do zgromadzonych dób, co oznacza, że w chwili rozwodu powinny one być podzielone po połowie.  Jednak można podczas postępowania o podział majątku wystąpić o tzw. ustalenie nierównych udziałów. 

Należy złożyć wniosek do sądu i wykazać, że oboje małżonkowie w niejednakowy sposób łożyli na utrzymanie rodziny. Np. jeden z małżonków trwonił majątek, uchylał się od obowiązków względem rodziny i nie działał dla jej dobra. 
Uwaga! Są może wydać wyrok, ustalając nierówne udziały małżonków w majaku wspólnym, w wyniku czego drugi z małżonków dostanie jego większą część. 
Wcześniej warto wystąpić o uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka. Orzeczenie to będzie pomocne podczas rozprawy o podział majątku. 

To Ci może pomóc

Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej - Kliknij i sprawdź»

Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? - Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty