Podział majątku wspólnego - jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek wspólny po rozwodzie?

Między osobami, które przed ślubem nie podpisały intercyzy, od chwili zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa. 

W praktyce oznacza to, że majątek jest wspólną własnością i nie ma tutaj znaczenia wysokość zarobków męża czy też żony. Do majątku wspólnego wlicza się m.in. wynagrodzenie za pracę, oszczędności w bankach i funduszach, nieruchomości (dom, mieszkanie) oraz przedmioty, które używane są na codzień (np. samochód, sprzęt RTV).

Rzeczy, które zostały kupione (otrzymane w spadku lub na zasadzie darowizny) przed ślubem 

Przedmioty, które jedno z małżonków kupiło lub otrzymało w spadku lub na zasadzie darowizny przed ślubem (nawet w trakcie trwania małżeństwa) są jego własnością i nie trzeba się nimi dzielić. Dotyczy to także nieruchomości i aut. 

Do osobistego majątku zalicza się także: 
  • dochody z prawa autorskich, patentów,
  • nagrody,
  • odszkodowania wypadkowe,
  • renty inwalidzkie
Jeżeli przedmiot (nieruchomość), który małżonek posiadał przed ślubem został w trakcie małżeństwa sprzedany, a pieniądze zostały przeznaczone na zakup rzeczy, które stanowią wyposażenie mieszkania (np. meble), to staja się one wspólną własnością małżonków i wchodzą w skład majątku dzielonego po rozwodzie. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby te pieniądze zostały przeznaczone na zakup samochodu. W takiej sytuacji samochód należałby to tego z małżonków, który dokonał sprzedaży swojego przedmiotu (nieruchomości) posiadanego przed ślubem. 

Kiedy można podzielić majątek wspólny?

Można to zrobić, gdy zapadnie orzeczenie rozwodu . Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie porozumienia między rozwodzącymi się małżonkami w sprawie podziału majątku - co komu się należy.

Gdy dojdzie do takiego porozumienia, to udajemy się do sądu po rozwód bez orzekania o winie i składamy jednocześnie wniosek o podział majątku. Oplata wynosi 300 zł. 

Podział majątku może zostać przeprowadzony już po orzeczeniu przez sąd rozwodu przed notariuszem, ale trzeba liczyć się z wyższymi kosztami, bo będzie on zależał od wartości dzielonego majątku. 

Można też zdecydować się na podział części majątku, a resztą zająć się później.

Gdy współmałżonek robi problemy przy podziale majątku wspólnego

W takim wypadku należy złożyć do sądu wniosek, w który określa się składniki majątku, przedstawiamy dowody prawa własności (faktury, umowy kupna, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej nieruchomości). Można też powołać świadków.

Skład i wartość majątku, który będzie dzielony ustalany jest przez sąd. 

Koszty postępowania i wynagrodzenia biegłych ponoszą małżonkowie. Jest to zwykle ok. 1 tyś. zł. 
Wzór wniosku o podział majątku wspólnego małżonków

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o podział majątku wspólnego.To jest tylko przykład, a dane są fikcyjne. Oczywiście wniosek można modyfikować wedle własnych potrzeb..


Kraków, 12 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Krakowie
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

Wnioskodawczyni:

Anna Kowalska
ul. Radosna 12 m 1
00-111 Kraków

Uczestnik postępowania:

Mirosław Kowalski
Nowa 58 m 14
00-111 Kraków

Wartość przedmiotu sprawy: ............

Wniosek o podział majątku wspólnego


Wnoszę:

1. o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni Anny Kowalskiej i uczestnika postępowania Mirosława Kowalskiego wchodzą następujące składniki majątkowe:

a. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, który położony jest w Krakowie ul. Radosna 12 m 1 o pow. 50mkw, składającego się z dwóch pokoi kuchni, łazienki z WC oraz garderoby, o wartości ...........,

b. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, który położony jest w Krakowie ul. Nowa 58 m 14 o pow. 88 mkw, składającego się z trzech pokoi kuchni, łazienki, WC oraz garderoby, o wartości ........ ,

c. samochód marki Peugeot 407 Coupe o numerze rejestracyjnym KR 981MH o wartości .........,

d. komplet mebli stołowych o wartości ..............

e. komplet wypoczynkowy o wartości ..............

f. komplet mebli sypialnych o wartości ...........

g. sprzęt elektroniczny wartości ..........

2. o dokonanie podziału majątku wspólnego przez:
przyznanie na własność wnioskodawczyni Annie Kowalskiej przedmiotów, które zostały wymienione w punktach 1a, 1d, 1e, 1f
przystanie uczestnikowi postępowania Mirosławowi Kowalskiemu przedmiotów, które zostały wymienione w punktach 1b,1c,1g;
3. o zasądzenie o uczestnika postępowania Mirosława  Kowalskiego na rzecz wnioskodawczyni Anny Kowalskiej dopłaty w kwocie .............. z ustawowymi odsetkami od dnia wydania orzeczenia tytułem wyrównania jej udziału w majątku wspólnym.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krakowie w wyroku z 15 kwietnia 2018 r. (sygn.I C 511/03) orzekł rozwód małżeństwa wnioskodawczyni Anny Kowalskiej i uczestnika postępowania Mirosława Kowalskiego.

Dowód: odpis wyroku rozwodowego

W trakcie małżeństwa strony nabyły m.in. przedmioty, które wymienione zostały w punktach 1a-1g (łączna wartość .........). Między stronami nie została zawarta umowa majątkowa małżeńska i przez cały czas małżeństwa pozostawały we wspólności majątkowej małżeńskiej. Udziały zatem każdego z małżonków w tym majątku są równe.

Jeżeli chodzi o inne składniki majątku, to strony podzieliły się zgodnie, a do podziału przez sąd pozostawiły składniki, które zostały wskazane we wniosku.

Propozycja wnioskodawczyni Anny Kowalskiej, to przyznanie jej spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania przy ul. Radosna 12 m 1 i znajdujących się w nim mebli, ponieważ mieszka w nim z małoletnim dzieckiem (łączna wartość .....)

Uczestnikowi postępowania Mirosławowi Kowalskiemu przyznanie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania przy ul. Nowa 58 m 14 oraz samochodu i sprzętu elektronicznego (łączna wartość ......).

Wnioskodawczyni Anna Kowalska domaga się też zasądzenia od uczestnika postępowania Mirosława Kowalskiego na jej rzecz spłaty w kwocie ......., która wyrówna jej udział w majątku wspólnym.

Anna Kowalska

Załączniki:

1. Odpis wyroku rozwodowego
2. Odpis wniosku o podział
3. Odpisy z ksiąg wieczystych 
Kwestia podziału majątku wspólnego małżonków pojawia się wtedy, gdy ustaje wspólność majątkowa małżeńska, a więc przede wszystkim w razie:
1. rozwodu,
2. separacji,
3. zawarcia przez małżonków, w trakcie trwania małżeństwa, umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej rozdzielność majątkową (w tym rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków),
4. orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
W każdym z wyżej podanych przypadków małżonek (były małżonek) może stanąć przed następującymi problemami:
• Jaki był skład majątku wspólnego? (Co podlega podziałowi?)
• Do jakiej części tego majątku mam prawo?
• Jak mogę wyegzekwować swoje prawa, w sytuacji gdy porozumienie ze współmałżonkiem (byłym współmałżonkiem) nie jest możliwe?
Niniejszy poradnik zawiera odpowiedzi nie tylko na tak zadane pytania, ale również na wiele innych, które mogą pojawić się podczas podziału majątku.
W końcowej części poradnika zamieściłem nadto wzory dokumentów przydatnych w procesie dzielenia majątku wspólnego. Ich treść dotyczy sytuacji najczęstszej w praktyce, czyli powstałej wskutek rozwodu małżonków. Wspomniane dokumenty można jednak stosować z niewielkimi modyfikacjami również podczas podziału majątku wspólnego małżonków wynikającego z innych powodów.
Z uwagi na przeznaczenie oraz główny cel niniejszego poradnika – czyli możliwie proste przedstawienie skomplikowanej materii podziału majątku wspólnego – nie omówiono tu wszystkich występujących w praktyce kwestii spornych, gdyż jest to zwyczajnie niemożliwe. Mam jednak nadzieję, i mocno w to wierzę, że poradnik, który oddaję w Państwa ręce, okaże się pomocny, a w szczególności przysłuży się sprawnemu, niekonfliktowemu oraz możliwie niedrogiemu przeprowadzeniu podziału majątku wspólnego.
Karol Jokiel - Podział majątku wspólnego małżonków
Zamów pełną wersję eBooka Podział majątku wspólnego małżonków» 

Komentarze

Popularne posty