Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Spadek, czyli co zrobić aby przyjąć albo odrzucić spadek?

Pierwszym krokiem jest napisanie oświadczenia o przyjęciu spadku lub oświadczenia o odrzuceniu spadku.

W oświadczeniu koniecznie muszą znaleźć się informacje: 
 • o wszelkich wiadomych osobie składającej oświadczenie spadkobiercach; 
 • o wszelkich istniejących testamentach spadkodawcy oraz o miejscu przechowywania takich testamentów. 
Następny krok to dołączenie do oświadczenia aktu zgonu spadkodawcy lub orzeczenia sądu o uznaniu spadkodawcy za zmarłego.
Następnie należy opłacić pismo w kwocie 50 zł (zrobisz to kupując znaki sądowe w kasie sądu, robiąc wpłatę na poczcie lub przelew w banku, przez Internet). 
Uwaga! Dowód opłaty za oświadczenie trzeba dołączyć do pisma, a gdy opłata jest w znakach sądowych, to należy je nakleić na pierwszą stronę pisma.
Kolejny krok to wizyta u notariusza, której celem jest poświadczenie naszego podpisu. Gdy w naszej miejscowości nie ma kancelarii notarialnej, to podpis może być poświadczony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Następnie trzeba udać się z oświadczeniem do najbliższego sądu rejonowego i zostawić je w biurze podawczym (zwykle znajduje się przy wejściu do sądu). Oświadczenie można także wysłać do sądu listem poleconym lub wybrać się z nim do notariusza - przekazać mu pismo, a on zajmie się już dalszymi formalnościami.   

Uwaga! 

Jeśli składający oświadczenie nie ma 18 lat to oświadczenie może być przez niego złożone tylko za zgodą rodziców lub osoby, która stale nad nim sprawuje opiekę. W przypadku osoby, która ma mniej niż 13 lat - oświadczenie muszą złożyć rodzice lub opiekunowie prawni, bo sama nie może tego zrobić;

Jeśli osoba składająca oświadczenie jest chora psychicznie lub niedorozwinięta, to oświadczenie może złożyć tylko za zgoda swojego opiekuna (niezależnie od tego ile ma lat);

Jeśli osoba składająca oświadczenie jest niedorozwinięta, psychicznie chora, nietrzeźwa lub pod wpływem narkotyków,albo z innego powodu nieświadoma tego co robi, to oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest nieważne.

Wzory oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu spadku

Katowice, 2 kwietnia 2019 r.

Do:

Sądu Rejonowego w Katowicach
Wydział I Cywilny

Składająca oświadczenie:

Danuta Nowak
ul. Prosta 1/10
40-018 Katowice

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU WPROST/ PRZYJĘCIU SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA*

Oświadczam, że spadek po Janie Nowaku, zmarłym w dniu 14 lutego 2019 r. we Katowicach, ostatnio zamieszkałym w Katowicach, przyjmuję wprost / przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza*. 
Do kręgu spadkobierców ustawowych należą: Danuta Nowak – żona spadkodawcy Jana Nowaka, Magdalena Wilk z domu Nowak – córka Jana Nowaka, Rafał – syn Jana Nowaka. 
Nie jest mi wiadomo, by spadkodawca pozostawił testament. 
Syn Rafał mieszka w Katowicach przy ulicy Starowiejskiej 10/28, a córka Magdalena w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 2/19.

Anna Kowalska

Załącznik:

- akt zgonu Jana Nowaka zmarłego w dniu 14 lutego 2019 r.

*niepotrzebne skreślić (jeśli spadek przyjmowany jest bez ograniczenia odpowiedzialności – piszemy, że przyjmujemy spadek WPROST, jeśli przyjmujemy spadek z ograniczeniem odpowiedzialności – piszemy, że przyjmujemy spadek Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA),
Oświadczenie o odrzuceniu spadku 
Katowice, 2 kwietnia 2019 r. 
Do: 
Sądu Rejonowego w Katowicach
Wydział I Cywilny 
Składająca oświadczenie: 
Danuta Nowak
ul. Prosta 1/10
40-018 Katowice 

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU 

Oświadczam, że spadek po Janie Nowaku, zmarłym w dniu 14 lutego 2019 r. we Katowicach, ostatnio zamieszkałym w Katowicach, odrzucam w całości. Do kręgu spadkobierców ustawowych należą: Danuta Nowak – żona spadkodawcy Jana Nowaka, Magdalena Wilk – córka Jana Nowaka, Rafał– syn Jana Nowaka. Nie jest mi wiadomo, by spadkodawca pozostawił testament. Syn Rafał mieszka w Katowicach przy ulicy Starowiejskiej 10/28, a córka Magdalena w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 2/19. 
Anna Kowalska 
Załącznik:
- akt zgonu Jana Nowaka zmarłego w dniu 14 lutego 2019 r. 
Uwaga! Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że należy się nam spadek.  
W przypadku spadkobiercy, który nie ma 18 lat lub ma więcej niż 18 lat, ale jest ubezwłasnowolniony (ma opiekuna z powodu np. choroby psychicznej) bieg 6-miesięcznego terminu rozpoczyna się w momencie, gdy opiekun spadkobiercy lub jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tym, że spadkobiercy należy się spadek.

W sytuacji, gdy spadkobierca w ciągu 6-miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku , nie złoży oświadczenia, to nastąpią takie same skutki, jakby złożył on oświadczenie o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (wprost). Dotyczy to zarówno spadkobierców ustawowych jak i testamentowych. 

Wyjątkiem są tutaj sytuacje, gdy:

1. Spadkobierca jest osobą, która:
 • nie ukończyła 18 lat;
 • ma prawnego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego;
 • powinna być ubezwłasnowolniona (powinna mieć ustanowionego opiekuna);
 • jest osoba prawną.
 • to w takim przypadku brak oświadczenia w 6-miesięcznym terminie oznacza przyjęcie spadku z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza).
2. Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to uważa się, że pozostali spadkobiercy, którzy nie złożyli żadnego oświadczenia także przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Uwaga! Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest definitywne i nieodwołalne, a więc nie można później zmienić zdania i wycofać oświadczenia. 
Spadkobierca nie może też wybiórczo przyjąć spadku, czyli nie może zdecydować samemu co chce dziedziczyć, a czego nie. Albo przyjmuje cały należny mu spadek, albo w ogóle go nie przyjmuje.
Jaki podatek od spadku?

Z nabyciem spadku wiąże się zapłacenie podatku od spadku i darowizn. Podatek ten jest dość skomplikowany, tak więc warto skupić się tutaj tylko na najważniejszych zagadnieniach.

Według przepisów spadkobierców dzieli się na trzy grupy. Jaki podatek będzie musiał zapłacić spadkobierca zależne jest właśnie od tego, w której grupie podatkowej się znajduje.

Grupy podatkowe wyglądają następująco: 
 • grupa pierwsza: małżonek, dzieci i ich potomkowie (wnuki, prawnuki itd.), rodzice, dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym i macocha; 
 • grupa druga: dzieci rodzeństwa i ich potomkowie, rodzeństwo rodziców, dzieci (i ich potomkowie) i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków oraz małżonkowie innych potomków; 
 • grupa trzecia: inni nabywcy.

Podatek od spadku: I grupa podatkowa

Podstawa opodatkowania
 • Do 10.278,00 zł - 3%
 • Od 10.278,00 zł do 20.556,00 zł -  308,30 zł i 5% od nadwyżki ponad 10.278,00 zł
 • Powyżej 20.556,00 zł -  822,20 zł i 7% od nadwyżki ponad 20.556,00 zł

Podatek od spadku: II grupa podatkowa

Podstawa opodatkowania
 • Do 10.278,00 zł - 7%
 • Od 10.278,00 zł do 20.556,00 zł - 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10.278,00 zł
 • Powyżej 20.556,00 zł - 1.644,50 zł i 11% od nadwyżki ponad 20.556,00 zł

Podatek od spadku: III grupa podatkowa

Podstawa opodatkowania
 • Do 10.278,00 zł - 12%
 • Od 10.278,00 zł do 20.556,00 zł - 1.233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10.278,00 zł
 • Powyżej 20.556,00 zł - 2.877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20.556,00 zł
Uwaga! Według ustawy, która wprowadziła podatek od spadku i darowizn, kwoty wolne od podatku to: 
9.637,00 zł w przypadku I grupy podatkowej,
7.276,00 zł w przypadku II grupy podatkowej,
4.902,00 zł w przypadku III grupy podatkowej.
Podatek będzie musiała zapłacić osoba, która nabyła własność tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku i nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci, nabyła jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci oraz nabyła własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny była obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga! Obowiązkiem podatnika jest złożenie zeznania podatkowego (wyjątkiem jest tutaj przypadek, gdy podatek pobierany jest przez płatnika - notariusza) w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy (formularze podatkowe można otrzymać w każdym Urzędzie Skarbowym). 

Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism 

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik! 
Dzięki poradnikowi Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism będziesz w stanie SAMEMU:
 • przeprowadzić sprawę spadkową i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sporządzić testament,
 • sporządzić pozew o zachowek,
 • przeprowadzić dział spadku,
 • rozliczyć się z urzędem skarbowym w sprawie podatku od spadku.
A to tylko najważniejsze zagadnienia. Zobacz, jaką jeszcze cenną wiedzę zawiera ten poradnik.
szczegóły: Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism» 

Komentarze

Popularne posty