Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie - kredyt hipoteczny a rozwód

Kredyt hipoteczny po rozwodzie. W jaki sposób podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Jeżeli małżonkowie kupili mieszkanie na wspólny kredyt i teraz się rozwodzą, to będą musieli podzielić lokal oraz dług, który mają do spłaty. 

Coraz częściej małżonkowie kupują mieszkanie za pieniądze banku. Stanowi on ich wspólny majątek, który z chwilą rozstania trzeba podzielić.

Zgodny podział majątku wspólnego małżonków

Najlepszym rozwiązaniem jest wspólne uzgodnienie, jak będzie podzielone mieszkanie oraz który z małżonków będzie spłacał kredyt. Należy wtedy złożyć zgodny wniosek o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego, w którego okręgu oboje mieszkają.

Przestawia się w nim projekt podział majątku wspólnego (np. jedno dostaje mieszkanie, a drugie otrzyma spłatę połowy wartości lokalu, a raty będą spłacane wspólnie; lub jedno z małżonków zatrzyma mieszkanie i spłaca dług, a drugie dostanie spłatę, która będzie mniejsza niż wartość połowy mieszkania.

Wraz ze złożonym wnioskiem należy wnieść opłatę - 300 zł.
Uwaga! Jeżeli sprawa zakończy się ugodą, to osoba, która złożyła pozew, dostanie zwrot 150 zł.
Majątek wspólny małżonków można także podzielić przed notariuszem, ale tutaj warunkiem jest zgoda małżonków w tej kwestii. Taksa notarialna, zależna jest od wartości majątku wspólnego małżonków np. gdy oscyluje ona między 100 a 200 tys. zł, taksa wynosi 4770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 100 tys. zł.

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Jeżeli małżonkowie spierają się o sposób podziału ich wspólnego majątku, to wtedy sprawą musi zająć się sąd.
Uwaga! Wniosek o podział majątku wspólnego ma prawo złożyć każda ze stron. Trzeba będzie zapłacić tzw. wpis, który wynosi 1 tys. zł.
W tym przypadku należy liczyć się z tym, że sąd w orzeczeniu odmówi rozstrzygnięcia sprawy niespłaconego kredytu, a to dlatego, że podział dotyczy głównie aktywów, a więc tego co małżonkowie zgromadzili przez lata związku.
Uwaga! Sąd może podjąć decyzję, że kredyt będzie spłacał ten z małżonków, któremu przypadło mieszkanie.
O decyzji sądu czy zawartej ugody należy poinformować bank, który wówczas sporządza aneks do umowy kredytowej i wskazuje w nim, która ze stron spłaca zadłużenie.
Uwaga! Brak powiadomienia banku o dokonanych ustaleniach będzie powodem spłaty kredytu na dotychczasowych zasadach.
Co podlega podziałowi?

Sąd przed podziałem majątku małżonków ustala co wchodzi w jego skład. Pod uwagę zawsze brane są składniki majątku wspólnego w chwili rozwodu (dzień prawomocnego orzeczenia). W przypadku wyliczenia wartości rzeczy i nieruchomości, sąd bierze pod uwagę ceny z dnia, gdy dokonali prawomocnego podziału.
Uwaga! Sąd podzieli cały dorobek małżonków oprócz długów. Za długi odpowiadają oni wspólnie (gdy wspólnie zostały zaciągnięte) lub każde z osobna (gdy drugi małżonek nie wiedział, ze pierwszy je zaciągnął).
Dorobek małżonków, to przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez oboje lub jedno z nich w trakcie małżeństwa, czyli:
 • wynagrodzenie za pracę + premię, dodatki za nadgodziny, nagrody jubileuszowe;
 • mieszkanie, które nabyli oboje lub lokatorskie np. z gminy lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (także, gdy prawo do mieszkania zostało uzyskane przez zasiedzenie);
 • emerytura i renta (stała lub okresowa), zasiłek dla bezrobotnych oraz rzeczy, które nabyto za te środki;
 • dochody uzyskane z innej działalności zarobkowej (działalność gospodarcza, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • sprzęty domowe (meble, naczynia, dywany, pościel sprzęt AGD i RTV);
 • samochód i inne dobra, które kupiono za pieniądze z majątku osobistego (sprzed ślubu, uzyskane ze spadku lub darowizny);
 • środki (składki), które zostały zgromadzone przez męża i żonę na koncie w funduszach emerytalnych;
 • narzędzia i sprzęty, które służą do wykonywania zawodu.
Co nie zostanie podzielone?

W małżeństwie nie wszystko jest wspólne. Małżonkowie mają także swoje osobiste majątki (odrębne), nawet, gdy nie zostanie spisana żadna intercyza. Sąd podczas podziału dorobku małżeńskiego po rozwodzie (separacji) nie podzieli majątków osobistych.

Składniki osobistego majątku to przede wszystkim:
 • dobra, które zostały nabyte przed ślubem (samochód, mieszkanie, a także inne rzeczy oraz nieruchomości);
 • przedmioty majątkowe, które nabyto na podstawie dziedziczenia, zapisu lub darowizny (przekazane przez spadkodawcę albo darczyńcę wyłącznie jednemu z małżonków);
 • jednorazowe odszkodowanie (np. od towarzystwa ubezpieczeniowego dla jednej ze stron za uszczerbek na zdrowiu po wypadku);
 • nagrody za osobiste osiągnięcia, np. dla męża za wynalazek, dla żony za udział w konkursie (gdy uczestnictwo wymagało posiadania określonej wiedzy) itd.;
 • rzeczy osobiste, np. odzież, obuwie, sprzęt sportowy lub medyczny - służące wyłącznie jednej ze stron.
Uwaga! Gdy żona posiada biżuterię, która została kupiona przez małżonków jako lokata kapitału (i małżonkowie to udowodnią), to będzie ona ich majątkiem wspólnym i jej wartość zostanie do niego wliczona. Podobnie rzecz się tyczy wygranych we wszystkich grach losowych. I nie ma tutaj znaczenia to, kto skreślił czy wysłał szczęśliwe liczby. Wygrana należy do obojga małżonków. 

Nierówne udziały w majątku

Sąd, gdy będzie oceniał stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego, uwzględni nakład osobistej pracy każdego z małżonków przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Tak wiec mąż, który utrzymywał dom - a żona zajmowała się dziećmi, nie może tylko z tego powodu domagać się dla siebie większego udziału w majątku.
Uwaga! Muszą zaistnieć ważne oraz dobrze udowodnione przyczyny, by jedna ze stron mogła poprosić sąd o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólny, a więc udziału większego niż 50 %. Aby sąd rozpatrzył sprawę, należy szczegółowo opisać fakty, które to uzasadniają. 
Wzór wniosku o podział majątku dorobkowego

Katowice, 25 kwietnia 2019 r.
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział II Cywilny
 ul. Francuska 70A, 
40-028 Katowice
Wnioskodawczyni:

Danuta Nowak
ul. Myśliwska 2/19
40-016 Katowice

Uczestnik postępowania:

Piotr Nowak
ul. Starowiejska 10/45
40-015 Katowice


Wartość przedmiotu sprawy: 180 000 zł

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO

Wnoszę o:

1. ustalenie, iż w skład majątku wspólnego Danuty Nowak i Piotra Nowak wchodzą następujące przedmioty:

a/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Katowicach przy ul. Myśliwska 2/19  i należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka";

b/ wyposażenie mieszkania;

c/ samochód marki Opel Astra, numer rejestracyjny DW 36472 ;

2. dokonanie podziału majątku wspólnego stron w ten sposób, aby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego opisane w pkt a/ z wyposażeniem opisanym w pkt b/ przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni Danucie Nowak ze stosowną spłatą na rzecz uczestnika postępowania Piotra Nowaka; samochód opisany w pkt c/ przyznać na wyłączną własność uczestnikowi postępowania Piotrowi Nowakowi;

3. zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych;

4. przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów.
UZASADNIENIE:

Strony były małżeństwem rozwiązanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach (data rozwodu), sygnatura akt (numer). Strony nie zawierały majątkowych umów małżeńskich.

Dowód: odpis prawomocnego wyroku.

W skład majątku dorobkowego stron wchodzi m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (adres). Wartość mieszkania strony szacują na 120 000 zł. W trakcie małżeństwa strony nabyły wyposażenie mieszkania o łącznej wartości ok. 20 000 zł i samochód Toyota Corolla z 2005 r. za ok. 40 000 zł.

Dowody: zaświadczenie ze spółdzielni, dowód rejestracyjny samochodu, przesłuchanie stron.
 
Wnioskodawczyni po orzeczeniu rozwodu pozostała we wspólnym mieszkaniu, a uczestnik postępowania wyprowadził się do mieszkania w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 10/45 . Wnioskodawczyni wnosi więc o przyznanie jej na wyłączną własność prawa do mieszkania z jednoczesną spłatą uczestnika. Wniosek jest więc zasadny.

Anna Kowalska (własnoręczny podpis)

To Ci może pomóc 

Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej - Kliknij i sprawdź»
Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? - Kliknij i sprawdź» 

Komentarze

Popularne posty