Ile kosztuje założenie księgi wieczystej - księga wieczysta koszty

Założenie księgi wieczystej - jakie koszty?

Najczęściej wniosek o założenie księgi wieczystej składa notariusz, przenosząc własność nieruchomości, ale są sytuacje, gdy to Ty powinieneś wystąpić z takim wnioskiem. 

Księgę wieczystą musisz założyć, gdy kupujesz mieszkanie na kredyt, bo bank wymaga, by pożyczka była zabezpieczona tzw. hipoteką, czyli odpowiednim wpisem do księgi wieczystej. 

Aby założyć księgę wieczystą, składasz wniosek na druku KW-ZAL (jest dostępny w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). Wnosisz go do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste. 

Wraz z wnioskiem musisz złożyć:
 • dokumenty, które potwierdzą Twoje prawa własności (akt notarialny nabycia własności, decyzja administracyjna, orzeczenie sadu, umowa przekazania gospodarstwa rolnego sporządzona przed naczelnikiem (sekretarzem) gminy;
 • dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej.
Wniosek o wydanie tych dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta, na terenie którego jest nieruchomość. Koszt 150 zł. 
Uwaga! Wszystkie dokumenty będące podstawą wpisu muszą być złożone w oryginałach bądź odpisach wydanych i poświadczonych przez instytucje, które ją sporządziły. 
Sąd na tzw. posiedzeniu niejawnym sprawdza dane z ewidencji gruntów i bada, czy dokumenty są autentyczne. Następnie wydaje postanowienie o założeniu księgi wieczystej wszystkich zainteresowanych i właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.  

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe. Reguluje je ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.594, z późń. zm.).

Wysokość opłaty zależy od tego, czego dotyczy wniosek. Zapłacisz:
 • 200 zł - za wpis prawa własności, użytkowania wieczystego;
 • 200 zł - za wpis hipoteki;
 • 150 zł - za wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku, albo zniesienia współwłasności także po podziale majątku dorobkowego małżonków;
 • 150 zł - wniosek o wpis m.in.: 
własności, użytkowania wieczystego, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia;
własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
o wpis praw osobistych i roszczeń.
 • 100 zł - za wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej;
 • 60 zł za wniosek m.in. o:
założenie księgi wieczystej;
połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
odłączenie nieruchomości lub jej części z księgi wieczystej;
sprostowanie działu I-O (działu I).
 • Z księgi wieczystej możesz zrobić odpis. zapłacisz wtedy:
 • 20 zł za odpis zwykły i 50 zł za zupełny, jeśli wniosek o to składasz przez internet, ale sam go drukujesz;
 • 30 zł za odpis zwykły i 60 zł za zupełny, gdy składasz wniosek listownie lub przez internet, ale wybierasz opcję przesłania pocztą. 
Co to jest hipoteka?

Gdy bierzesz kredyt z banku, ten chce mieć pewność, że oddasz mu dług i najczęściej żąda zabezpieczenia na nieruchomości. Nosi ono nazwę hipoteki. 

Hipoteka powstaje z momentem dokonania odpowiedniego wpisu w dziale czwartym księgi wieczystej nieruchomości. Pozwala wierzycielowi (np. bankowi) na żądanie zaspokojenia roszczeń z tej nieruchomości. 

Hipoteka wygasa z chwilą spłaty długu, który zabezpiecza. Trzeba wtedy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, dołączając do niego zaświadczenie z banku o spłacie kredytu. 

Hipoteka może zabezpieczać kilka wierzytelności. Zaciągając kredyt np. na mieszkanie, warto zastanowić się, czy nie będziesz potrzebował pieniędzy na jego wykończenie. Można wtedy wpisać w umowie ustanawiającej hipotekę wyższa kwotę wierzytelności objętych zabezpieczeniem. 

Komentarze

Popularne posty