Alimenty od byłego męża - rozwód z winy męża i bez orzekania o winie

Alimenty byłego od męża - rozwód z winy męża...

Gdy są orzeknie rozwód z wyłącznej winy męża, to żona ma prawo domagać się od niego alimentów, nawet jeśli nie znajduje się niedostatku. Warunkiem jest udowodnienie przed sądem, że po rozwodzie jej sytuacja materialna istotnie się pogorszyła. 

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy żona nie pracowała, bo zajmowała się domem lub pracowała, ale jej zarobki były niewielkie, a zarobki męża wysokie. W takim przypadku żona może zażądać alimentów już podczas rozprawy rozwodowej.
Należy wtedy złożyć pisemny wniosek lub nawet zgłosić takie żądanie ustnie. Żona może też już po uzyskaniu rozwodu wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów.

Sąd zbada faktyczną sytuacje materialną powódki, czy nastąpiło jej istotne pogorszenie. Jej aktualny stan zostanie porównany z tym, jaki by istniał, gdyby nie doszło do rozwodu. 

Gdy zostaną zasądzone alimenty, to obowiązkiem męża, będzie ich płacenie, dopóki sytuacja byłej żony nie będzie porównywalna z jego sytuacją materialną (żona znajdzie dobrze płatną pracę).

Obowiązek alimentacyjny męża wygasa z chwilą, gdy żona ponownie wstąpi w związek małżeński. 

Należy też pamiętać o tym, że jeżeli kobieta, która otrzymuje alimenty będzie żyła w konkubinacie, to nadal ma prawo do ich otrzymywania. Jednak sąd weźmie to pod uwagę, gdy będzie ustalał ich wysokość.

Jeżeli chodzi o męża, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to nie może on nigdy domagać się alimentów od swojej byłej żony, nawet gdy jego sytuacja materialna jest kiepska. 

Alimenty od byłego męża - rozwód bez orzekania o winie

Sąd najczęściej orzeka rozwód bez orzekania o winie (rzadziej z obopólnej winy małżonków). Jednakże w obu przypadkach każde z małżonków ma prawo zażądać od drugiego alimentów. 

Warunkiem uzyskania alimentów przez stronę składającą pozew, jest trudna sytuacja finansowa (życie w niedostatku). Prawo rodzinne mówi: życie w niedostatku, to sytuacja, gdy osoba, która ubiega się o alimenty nie ma pieniędzy na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb ( opłaty, czynsz, energię elektryczną, gaz, inne wydatki, które są związane z mieszkaniem oraz wydatki na żywność, leki, odzież).

Wedle przepisów istniej próg dochodowy, który określa niedostatek. Jeden z wyroków Sądu Najwyższego (I CKN 1187/99) tak określa niedostatek : osoba żyje w niedostatku, gdy nie dysponuje żadnymi środkami, które umożliwiają jej utrzymanie, ale także gdy nie może zaspokoić w pełni swoich usprawiedliwionych potrzeb (indywidualne potrzeby, które zapewniają życie na godnym poziomie, są to potrzeby indywidualne dla każdej osoby, która ubiega się o alimenty).

Obowiązkiem osoby, która znalazła się w niedostatku, jest udowodnienie i udokumentowanie swoich dochodów, czy rzeczywiście są one niższe niż niezbędne wydatki na życie.  Musi też udowodnić, że nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb (np. nie pracuje, bo zajmuje się wychowaniem dzieci lub nie ma kwalifikacji zawodowych, może to też być poważna choroba, która wystąpiła po rozwodzie, wypadek, po którym osoba żyjąca w niedostatku jest długotrwale niezdolna do pracy).

Sąd przed wydaniem wyroku weźmie pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby osoby, która wnosi pozew o alimenty, ale także możliwości finansowe osoby pozwanej.

Tak więc obie strony muszą opisać sądowi swoją sytuację materialną. Obowiązkiem stron jest dostarczenie sądowi zaświadczenia o dochodach (z pracy lub urzędu skarbowego) i udokumentowanie swoich wydatków. Osoba, która składa pozew o alimenty będzie musiała na pewno okazać faktury i rachunki (za czynsz, energię elektryczną, gaz, leczenie itp.).

Możliwości zarobkowe i materialne osoby pozwanej zostaną sprawdzone przez sąd. Sąd weźmie pod uwagę wszystkie dochody pozwanego (wynagrodzenie za prace, premię, nagrody, dodatki oraz inne wpływy). Zbada też czy pozwany posiada jakiś majątek (mieszkanie własnościowe, samochód).

Trzeba też pamiętać, że obowiązek alimentacyjny małżonków, wobec których sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie (lub z winy obojga ) wygasa po pięciu latach od orzeczenia rozwodu. Sąd ma prawo wydłużyć ten okres, gdy sytuacja osoby składającej pozew o alimenty jest wyjątkowo trudna. 

Jeżeli żona żyjąca w niedostatku wyjdzie ponownie za maż, jej były mąż nie będzie miał już wobec niej obowiązku alimentacyjnego. 
Majątek po rozwodzie

Z chwilą, gdy małżeństwo przestaje istnieć, ustaje także wspólność małżeńska. Teraz majątek będzie musiał być tak podzielony, żeby nikt nie był stratny. 

Z chwila zawarcia ślubu, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa (chyba że została podpisana intercyza). 

Wtedy wszystko co małżonkowie zarobią, będzie należało do obojga małżonków i będzie to niezależne od tego, kto ile przyniósł pieniędzy do domu. Po rozwodzie wspólnota ustaje i byli małżonkowie będą musieli podzielić się majątkiem, ale nie całym.

Pewne rzeczy należą tylko do jednego z małżonków, nawet jeśli nie ma pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej. To tzw. majątek osobisty.

W skład majątku osobistego wchodzą:
  • rzeczy, które zostały nabyte przed ślubem (np. samochód, biżuteria);
  • przedmioty, nieruchomości, które zostały otrzymane w spadku lub zostały podarowane już w trakcie małżeństwa, chyba ofiarodawca zaznaczył, iż jest to darowizna dla obojga małżonków;
  • rzeczy osobiste (np. kosmetyki, biżuteria, odzież, sprzęt sportowy);nagrody za osobiste osiągnięcia (np. za wynalazek), dochody z praw autorskich, twórczych;
  • odszkodowania ze uszkodzenie ciała lub doznaną krzywdę (np. od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszczerbek na zdrowiu, jaki został poniesiony w wyniku wypadku).
Uwaga! Wyjątkiem jest renta otrzymana z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Będzie ona stanowiła wspólny majątek małżonków. 

Zgodny podział majątku wspólnego małżonków

Jeżeli małżonkowie chcą się rozwieść, to muszą iść do sądu. Nie oznacza to, że majątek również musi być tam dzielony.

Majątek wspólny małżonków może być podzielony:
  • przez nich samych - np. gdy ich cały majątek, to wspólne konto i kilka sprzętów, to mogą sami uzgodnić, co które z nich bierze (np. jeden lodówkę, drugi pralkę);
  • u notariusza, gdy w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, to umowę podziału powinien sporządzić notariusz. Koszt takiej umowy (taksa notarialna) zależy od wartości nieruchomości (np. nieruchomość jest warta 200 tys. zł, opłata wyniesie 1010 zł plus 0,4 % nadwyżki ponad 60 tys, zł). Doliczyć trzeba jeszcze 23 % VAT oraz zapłacić za odpisy ( 6 zł od każdej strony plus VAT).

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Gdy małżonkowie nie potrafią się porozumieć, to pozostaje wtedy sądowy podział majątku wspólnego.  

Wniosek o podział majątku może być złożony wspólnie wraz z pozwem o rozwód (także w trakcie rozprawy) lub po zakończeniu sprawy rozwodowej.

W takim przypadku pismo należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca położenia majątku.

Sprawa nabierze biegu po wniesieniu tzw. wpisu stałego w wysokości:
  • 1000 zł;
  • 300 zł, gdy zostanie złożony wspólny wniosek wraz z projektem podziału majątku wspólnego.
Uwaga! O podział majątku wspólnego można wystąpić w dowolnym czasie, nawet wiele lat po rozwodzie. Roszczenie to nie ulega przedawnieniu.

Nierówny podział majątku wspólnego małżonków

Z zasady wspólny majątek dzielony jest po połowie. Jednak, gdy jedno z małżonków uważa, że w większym stopniu niż drugie przyczyniło się do powstania majątku, to prawo domagać się ustalenia nierównych podziałów.

Sąd w takim przypadku bierze pod uwagę nie tylko to, jakie kwoty każde z małżonków zaangażowało w dom. Uwzględni również nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie.
Uwaga! Ustalenia nierównych udziałów można zażądać wyłącznie z ważnych powodów i trzeba je dobrze udokumentować.

To Ci może pomóc 

Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej - Kliknij i sprawdź»
Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? - Kliknij i sprawdź» 

Komentarze

Popularne posty