Adwokat z urzędu wniosek wzór - jak napisać wniosek o adwokata?

Jak napisać wniosek o adwokata z urzędu wzór 

Osoba, która chciałaby być reprezentowana w sądzie przez adwokata (radcę prawnego), ale nie jest w stanie za niego zapłacić, ma prawo wystąpić do prezesa sądu z wnioskiem o wyznaczenie obrońcy (pełnomocnika) z urzędu (adwokat, radca prawny, którego opłaca państwo). Wniosek zostanie rozpatrzony i prezes sądu rozstrzygnie, czy osoba ubiegająca się o adwokata z urzędu spełnia wymagane warunki. Jeżeli prezes sądu odmówi, to nie ma od tej decyzji odwołania. 

Z prawa do adwokata z urzędu może także skorzystać osoba, która jest podejrzana (sprawą zajmuje się policja lub prokuratura). Wniosek o pomoc prawną należy złożyć do prezesa sądu za pośrednictwem prokuratury.
Gdy wniosek o adwokata z urzędu zostanie pozytywnie rozpatrzony, to osoba, która go złożyła będzie mogła korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej do zakończenia sprawy.

W przypadku wygrania sprawy (uniewinnienia lub umorzenia sprawy) osoba, która korzystała z pomocy adwokata z urzędu nie ponosi żadnych kosztów. 

Gdy osoba ta zostanie skazana, będzie musiała opłacić koszty postępowania oraz wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Jeżeli sytuacja finansowa (rodzinna) tej osoby jest trudna, to będzie mogła zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. Należy złożyć ponownie wniosek do czasu wydania orzeczenia. 

Warunki, które trzeba spełnić

W sprawie należy występować  jako:
 • osoba pokrzywdzona (oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny, oskarżyciel prywatny),
 • podejrzany,
 • oskarżony lub obwiniony.
Z pomocy adwokata z urzędu ma prawo skorzystać bez składania żadnego wniosku (z inicjatywy sądu) osoba:
 • nieletnia,
 • głucha, niema, niewidoma,
 • niepoczytalna,
 • której zarzucono zbrodnie (przestępstwo zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności),
 • pozbawiona wolności (postępowanie przed sądem okręgowym jako sądem I instancji),
 • niewładająca językiem polskim (postępowanie wykonawcze),
 • pozbawiona wolności i nieuczestnicząca w rozprawie apelacyjnej przed sądem odwoławczym.
Adwokat z urzędu przysługuje, gdy nie można ponieść kosztów jego wynagrodzenia bez szkody dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Musi to być wykazane we wniosku, a więc należy do niego dołączyć odpowiednie dokumenty. 

Aby pomoc była przyznana trzeba złożyć odpowiedni wniosek o adwokata z urzędu

Wniosek o adwokata z urzędu powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres osoby wnioskodawcy,
 • oznaczenie prezesa sądu, do którego kierowany jest wniosek, a także sprawy, której on dotyczy  (m.in.  sygnatura akt, przeciwko komu),
 • wskazanie, że wnioskodawca domaga się wyznaczenia adwokata z urzędu,
 • uzasadnienie, a w nim wnioskodawca musi wykazać, ze nie jest w stanie ponieść kosztów adwokata bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny,
należy pamiętać o tym, by dołączyć takie dokumenty jak: 
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym,
 • zaświadczenie z urzędu pracy lub ośrodka pomocy społecznej,
 • formularz podatkowy itp.
 • datę i podpis osoby, która skład wniosek.
Gdy informacje podane we wniosku okażą się nieprawdziwe, sąd ma prawo pozbawić pomocy adwokata czy radcy prawnego wyznaczonego z urzędu. 

Gdzie złożyć wniosek o adwokata z urzędu?

Wniosek należy złożyć w sekretariacie sądu (lub biurze podawczym sądu), który rozpatruje sprawę lub przesłać go pocztą na adres tego sądu (najlepiej listem poleconym).

W sprawach toczonych przed prokuratorem, wniosek może być złożony tylko za pośrednictwem prokuratury, która prowadzi postępowanie. 

Obowiązkiem adwokata z urzędu jest:
 • podejmowanie wszelkich czynności w czasie procesu aż do prawomocnego jego zakończenia. Wyjątkiem są tutaj czynności, które muszą zostać wykonane osobiście przez osobę, która korzysta z jego pomocy (składanie zeznań, wyjaśnień),
Trzeba pamiętać też o tym, że adwokat z urzędu nie zrobi wszystkiego.Trzeba aktywnie uczestniczyć w całości postępowania.
 • działanie w procesie jedynie na korzyść osoby, którą broni, zapewnienie zastępstwa w przypadku urlopu lub innej przyczyny, tak, by sprawa osoby, która broni nie doznała uszczerbku.
Wzór wniosku o adwokata z urzędu 

Jak samodzielnie wygrywać rozprawy?

Nie tylko dla niesłusznie oskarżonych i bezpodstawnie pozwanych przed sąd - Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty