Ubezpieczenie zdrowotne po zwolnieniu z pracy

Ubezpieczenie zdrowotne po rozwiązaniu umowy o pracę

Masz umowę o pracę albo umowę zlecenia - jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązuje ono jeszcze przez 30 dni po rozwiązaniu umowy, ale co dalej? Masz do wyboru kilka rozwiązań...

Ubezpieczenie zdrowotne małżonka 

Terminologia prawna nazywa to ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny osoby ubezpieczonej (np. pracownika).

Do członków rodziny zalicza się m.in.:
  • dziecko własne, dziecko małżonka;
  • małżonka;
  • wstępnych (np. rodziców), którzy wspólnie z ubezpieczonym prowadzą gospodarstwo domowe. 
Tak więc, w przypadku, gdy żona straci pracę, może ona korzystać z tego, że maż ma ubezpieczenie. jeśli jego ubezpieczenie wynika z umowy o pracę, to musi on zgłosić swojemu pracodawcy chęć objęcia żony ubezpieczeniem zdrowotnym i wtedy pracodawca zgłosi ją do ubezpieczenia jako członka rodziny pracownika.

Na podobnych zasadach zgłasza się do ubezpieczenia członków rodziny, jeśli mamy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. 
Uwaga! W tym przypadku wniosek o ubezpieczenie członka rodziny składa pracownik, a nie jego pracodawca, a takie zgłoszenie nie powoduje podwyższenia składki odprowadzonej przez pracownika do NFZ. 

Ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy

To druga możliwość. Rejestrujesz się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i wtedy urząd zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Będzie ono ważne przez cały czas, gdy będziesz mieć status osoby bezrobotnej. 

Utrata ubezpieczenia zdrowotnego z urzędu pracy 

Kiedy jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, to w razie podpisania jakiekolwiek umowy zarobkowej tracisz status bezrobotnego i dotyczy to nie tylko umowy o pracę, ale także umowy o dzieło albo zlecenia. 

Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie na piśmie w okresie do 5 dni właściwego powiatowego urzędu pracy o tym, że zatrudnia osobę zarejestrowaną jako bezrobotna lub powierza jej inną prace zarobkową. Wówczas ta osoba zostaje wyrejestrowana. 

Przestaje wtedy działać ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych, ale zaczyna działać to związane z pracą. Obejmuje ono pracownika jeszcze 30 dni po rozwiązaniu umowy o pracę.

Tak więc, jeśli np. mamy co pewien czas umowę zlecenia albo na zastępstwo, by nie stracić ubezpieczenia nie musimy iść do urzędu następnego dnia po jej zakończeniu. Mamy na to 30 dni. 
Uwaga! W przypadku umowy o dzieło ubezpieczenia zdrowotnego nie ma. 
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 

To trzecia możliwość. Oznacza, ze składki trzeba opłacać samodzielnie. Pisemny wniosek (druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA) składa się w najbliższym regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Należy przedstawić:
  • dokument tożsamości;
  • dokument, który potwierdzi ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z urzędu pracy). 
Następnie podpisuje się dwa egzemplarze umowy z NFZ o objęciu ubezpieczeniem. Składki na ubezpieczenie opłaca się co miesiąc, w terminie do 15. dnia za miesiąc poprzedni (np. za wrzesień - do 15 października). 

Wysokość składki stanowi 9% zadeklarowanej we wniosku podstawy, nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszane co kwartał przez GUS. Obecnie (do końca marca) składka wynosi miesięcznie nie mniej niż 456,43.

Komentarze

Popularne posty