Czy darowizna wlicza się do spadku?

Darowizna a spadek 

Osoby, które dzielą spadek lub występują o zachowek, powinny pamiętać o darowiznach udzielonych im przez spadkodawcę. Wlicza się je bowiem do masy spadkowej zarówno przy dziedziczeniu ustawowym (bez testamentu) oraz gdy spadkodawca sporządził testament. 

Wartość przedmiotu darowanego powinna być obliczona według cen z chwili działu spadku, a przy zaliczeniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków z przedmiotu darowizny. Dla przykładu: Gdy ojciec przekazał synowi w darowiźnie akcje, to nie będzie on musiał doliczyć do spadku dywidend, które do tej pory otrzymywał za akcje.

Trzeba pamiętać, że jeżeli spadkobierca otrzymał darowiznę o wartości, która przekracza wartość jego udziału spadkowego, to nie ma on obowiązku zwrotu nadwyżki.
Uwaga! Zasady te dotyczą nie tylko darowizn na rzecz rodziny, ale także obcych osób.
Jeżeli chodzi o obdarowanie osób, które nie są spadkobiercami ani uprawnionymi do spadku, liczą się wyłącznie darowizny do 10 lat wstecz. W przypadku obdarowania rodziny, która dziedziczy po zmarłym, do spadku wlicza się wszystkie darowizny z całego życia.
Uwaga! Pod uwagę bierze się poważne prezenty, a nie drobne darowizny, które zwyczajowo przyjęte są w danym środowisku. 
Dal przykładu: Wśród ludzi bogatych normą jest sprezentowanie drogiego samochodu np. na urodziny, czy np. z okazji ukończenia studiów.
Jeżeli chodzi o niezbyt zamożną rodzinę, samochód podarowany dziecku nie będzie uznany za prezent zwyczajowo przyjęty.

Spisz oświadczenie o zwolnieniu określonej osoby z obowiązku doliczenia do spadku otrzymanej darowizny

Spadkodawca ma prawo zwolnić określoną osobę z obowiązku doliczenia do spadku otrzymanej darowizny. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnym momencie, niekoniecznie w chwili jej przekazania.

Oświadczanie nie musi mieć szczególnej formy. Nie musi to być akt notarialny. Jednak najlepiej zrobić to na piśmie. Pozwoli to uniknąć wątpliwości, czy dana darowizna ma być wliczana do spadku, czy też nie. 

Jak odwołać darowiznę?

Jeżeli przekazałeś komuś darowiznę (gospodarstwo, mieszkanie, dom), a obdarowany nie docenił Twojego gestu, to możesz zdecydować się na odwołanie darowizny, ale trzeba liczyć się z tym, że nie jest to proste.
Gdy osoba obdarowana nie stawi się dobrowolnie u notariusza, to spór będzie musiał być rozstrzygnięty w sądzie. A sprawa nie jest tania ... 

Pozew należy złożyć do sądu, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Sąd odwołuje darowiznę, gdy jego zdaniem osoba obdarowana jest rażąco niewdzięczna wobec darczyńcy (zachowuje się wobec niego wrogo np. narusza jego nietykalność cielesną, znieważa, zabiera pieniądze).
Jak napisać pozew?

1. Nazwa i adres sądu - w prawym górnym rogu kartki, pod nazwą miejscowości i datą, należy wpisać nazwę oraz dokładny adres sądu, gdzie kierowany jest pozew. Sprawy o odwołanie darowizny rozstrzygane są przez sądy okręgowe.

2. Dane powoda i pozwanego - Osoba odwołująca darowiznę jest powodem (należy podać swoje dane). Trzeba też wskazać nazwisko oraz adres osoby pozwanej.

3. Wartość darowizny i opłata za pozew - tutaj podaje się przybliżoną wartość podarowanej nieruchomości (tzw. wartość przedmiotu sporu). 5 % tej wartości wyniesie opłata sądowa. 

4. O co występujemy - prosimy sąd o wydanie orzeczenia, które zobowiąże pozwanego do zrzeczenia się darowanej mu nieruchomości. Gdy powoda nie stać na wysoką opłatę, to powinien poprosić sąd o zwolnienie z kosztów - całkowite lub częściowe. 

5. Uzasadniamy pozew - odwołanie darowizny będzie możliwe, gdy udowodnimy, ze osoba obdarowana, okazała się rażąco niewdzięczna wobec darczyńcy. Należy opisać krótko sytuacje, które o tym świadczą.
Uwaga! Odwołania darowizny można domagać się w ciągu roku od daty, gdy po raz pierwszy osoba obdarowana zrobiła coś, co świadczyło o jej rażącej niewdzięczności. 
6. Dowody - w pozwie należy powołać się na dowody. Można wskazać nazwiska osób, które były świadkami, że osoba obdarowana źle nas traktowała. Koniecznie należy dołączyć kopię pisma o odwołaniu darowizny, jakie wysłano do obdarowanego. 

7. Podpis - Na końcu pozew trzeba podpisać odręcznie i czytelnie.  Jeżeli się o tym zapomni, to sąd wezwie nas, by to zrobić. 

Komentarze

Popularne posty