Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukami

Ustalenie kontaktów dziadków z wnukami

Wniosek o ustalenie kontaktów z wnukami możesz złożyć, gdy Twoje kontakty z wnukami zupełnie ustały, ale również, gdy widujesz je zbyt rzadko. Także wtedy, gdy masz z nimi jedynie kontakt telefoniczny, a chciałbyś dzieci widywać. 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można napisać samodzielnie. Może być napisany odręcznie lub komputerowo (pamiętaj wtedy o własnoręcznym podpisie).

Wraz z wnioskiem musisz złożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Pobierzesz go (musisz okazać dowód osobisty) w każdym USC, niezależnie od tego, gdzie był wydany (koszt 22 zł). 

Do sądu składasz dwa egzemplarze wniosku, jeden dla sądu, drugi dla uczestnika (t.j. rodzica). 

Opłata od wniosku wynosi 40 zł. 

Jak wygląda procedura ustalenia kontaktów z wnukami?

Sąd w odpowiedzi na wniosek wyznaczy posiedzenie. Otrzymasz wtedy pisemne wezwanie z informacją o terminie. Sąd rozstrzygając o kontaktach będzie kierował się przede wszystkim dobrem dziecka.  
Uwaga! Gdy kontakty mają być u Ciebie w domu, sąd może zarządzić wywiad kuratora, który sprawdzi, czy są odpowiednie warunki. 
Sąd może także poprosić o opinię tzw. zespół ekspertów sądowych. Sądy najczęściej przychylają się do wniosków i przyznają kontakty.
Uwaga! Oczekiwanie na termin może wynosić do trzech miesięcy, a cała procedura - średnio do roku. Krócej, jeśli strony zgodzą się na mediację. Podstawa prawna: art. 113-113 ind. 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (DZ. U. 2017 poz. 682).
Jak napisać wniosek o ustalenie kontaktów z wnukami? 

Miejsce i data sporządzenia wniosku

Dane właściwego sądu
(t.j. sądu rodzinnego miejsca zamieszkania dziecka)

Wnioskodawca
imię i nazwisko
Adres
PESEL

Uczestnik
Imię i nazwisko
Adres (rodzica dziecka/ci

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem


Wnoszę o uregulowanie kontaktów wnioskodawcy (twoje imię i nazwisko) za małoletnią  wnuczką (lub wnukiem) (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania dziecka/ci) w następujący sposób: w tym miejscu podaj propozycję terminów, czasu i formy kontaktów, np. - raz w miesiącu w pierwszy weekend miesiąca od piątku godz. 18.00 do soboty godz. 19.00 w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub we wtorki od godz. 18.00 do 21.00 w miejscu zamieszkania dziecka z możliwością zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania lub raz w tygodniu w soboty telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji internetowej np. Skype od godziny 18.30 do 19.00. 

Uzasadnienie

Tutaj napisz z jakich przyczyn i kiedy nie masz kontaktu z dzieckiem, jak te kontakty wyglądały wcześniej, czy istnieje między wami wieź. Możesz wskazać świadków. 

Załączniki:

1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
2. Odpis (kopia wniosku) wraz załącznikami.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty (w znakach opłaty sądowej, w kasie sądu lub przelewem na konto sądu). 

Własnoręczny podpis 


Uwaga! Jedną kopię wniosku przygotuj dla siebie. Składając wniosek osobiście (w dziale podawczym sądu) poproś o potwierdzenie na Twojej kopii (tzw. prezentatę sądu). Jeśli nadasz pismo listem poleconym, przypnij do swojej kopii potwierdzenie nadania listu.

Komentarze

Popularne posty