Jak napisać umowę najmu mieszkania?

Umowa najmu mieszkania 

Przepisy o tzw. najmie okazjonalnym pozwalają właścicielowi mieszkania na eksmitowanie bez wyroku sądu lokatora, który np. nie płaci czynszu. Warunkiem jest podpisanie z najemcą odpowiedniej umowy oraz zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego i opłacenie podatku.

Jak napisać dobrą umowę najmu mieszkania?

Dane najemcy i wynajmującego - Umowa najmu mieszkania powinna rozpocząć się od podania daty, kiedy została zawarta, a także dokładnych danych osoby, która wynajmuje mieszkanie i najemcy, ich adresy zamieszkania oraz numery dowodów osobistych.

Informacje o lokalu - W paragrafie 1 umowy najmu podajemy dokładne dane wynajmowanego lokalu: adres oraz usytuowanie (na którym pietrze się znajduje), powierzchnia mieszkania oraz z jakich składa składa się pomieszczeń.

Opis stanu technicznego - W paragrafie 2 umowy najmu, opisujemy jaki jest stan techniczny mieszkania, a także w jakie urządzenia jest ono wyposażone. Jako osobny załącznik do umowy powinna być dołączona lista tych urządzeń.

Wysokość opłaty - Paragraf 3 umowy najmu. Tutaj podajemy, jaką miesięczną opłatę będzie płacił najemca za wynajmowane mieszkanie oraz do którego dnia miesiąca będzie ja regulował.

Koszty eksploatacji - Następnie możemy zaznaczyć, że koszty eksploatacji lokalu będzie ponosił najemca (np. koszty naprawy używanego przez niego sprzętu). Osoba, która wynajmuje mieszkanie może pobrać kaucję. 

Termin najmu - umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jednak każda ze stron umowy powinna mieć prawo do jej wypowiedzenia. 

Podpis stron umowy - Na końcu umowy, wynajmujący i najemca muszą się odręcznie podpisać. 

O czym trzeba pamiętać przy wynajmie mieszkania 

Warto przy przekazywaniu mieszkania wykonać zdjęcia lub film, który będzie dokumentować jego stan techniczny. Będzie to dowodem, gdyby doszło do ewentualnego sporu sądowego (jeżeli najemca np. zniszczy sprzęty, które znajdują się w mieszkaniu).

Warto też pobrać kaucje od najemcy. Pieniądze z kaucji będzie można przeznaczyć na remont i przywrócenie poprzedniego stanu mieszkania, gdyby najemca dokonał zniszczeń. 

To warto wiedzieć

Umowy najmu mieszkania mogą zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony.

Lepszym rozwiązaniem dla osoby wynajmującej mieszkanie jest zawierać umowy na czas określony i je przedłużać. Jeżeli najemca nie będzie płacił czynszu, można nie przedłużyć umowy. 

Jeżeli umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, to osoba, która wynajmuje mieszkanie może dłużej czekać na to, aby najemca opuścił mieszkanie. Więc przy zawieraniu tego typu umowy warto podać krótszy, niż dłuższy okres wypowiedzenia.

Kiedy można eksmitować lokatora z mieszkania?

Wynajmujący ma prawo eksmitować lokatora bez uzyskiwania na to zgody sądu, gdy umowa najmu zostanie uznana za najem okazjonalny. 

Aby tak się stało należy spełnić określone warunki:

Między wynajmującym, a najemcą musi zostać podpisana umowa najmu.

Obowiązkiem osoby, która wynajmuje mieszkanie, jest zgłoszenie zawarcie umowy najmu do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. 

Do urzędu skarbowego należy też zabrać: 
  • umowę najmu oraz oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się on do opuszczenia mieszkania, gdyby umowa najmu została wypowiedziana.
W oświadczeniu najemca wskazuje adres, pod którym będzie mógł zamieszkać w przypadku, gdy osoba wynajmująca mieszkanie zobowiąże go do opróżnienia lokalu ( można tutaj np. podać adres rodziców, rodzeństwa, znajomych, u których będzie można zamieszkać po opuszczeniu wynajmowanego mieszkania).

Ale najemca musi przedstawić zgodę właściciela wskazanego mieszkania na to, ze może on w nim zamieszkać.
Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego 

Zawarta w dniu .......................... w ............................... pomiędzy: ................................................................., zamieszkałym w ……..……………........................., przy ulicy…………………….…, legitymującym się dowodem osobistym numer ………… zwanym dalej Wynajmującym. 
................................................................., zamieszkałym w ……..……………........................., przy ulicy………….…………..…, legitymującym się dowodem osobistym nr ………….…… zwanym dalej Najemcą. 
§1. 
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr …… położonego na budynku nr …….. przy ul. .......................... w …………….., składającego się z ........... pokoi, kuchni, łazienki oraz ......................., o łącznej powierzchni ................ m2. 
§2. 
Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1 lokal, a Najemca bierze przedmiotowy lokal w użytkowanie. Wraz lokalem Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania urządzenia wymienione w protokole przekazania najemcy przedmiotowego lokalu. 
§3. 
Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i przekazanych mu urządzeń, że lokal ten i urządzenia zdatne są do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do ich stanu technicznego. 
§4. 
Czynsz strony ustalają w wysokości ............................ zł (słownie:…………..……………..) miesięcznie, płatny z góry do dnia ........................ każdego miesiąca do rąk Wynajmującego.  
§5. 
Najemca wpłaca kaucję w wysokości ........................ zł. (słownie:…………………… ), której odbiór Wynajmujący niniejszym kwituje. 
§ 6. 
Strony ustalają, iż wszelkie koszty i opłaty związane z eksploatacją lokalu, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca. 
§7. 
Umowa może zostać rozwiązana przez Najemcę z (ilu miesięcznym?).................. wypowiedzeniem, złożonym na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego na zasadach określonych w art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. 
§8. 
Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. 
§9. 
Umowa niniejsza została zawarta do dnia ……… (lub na czas nieokreślony) 
§10. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. 
§11. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.  

Wynajmujący                                                     Najemca

Komentarze

Popularne posty