Alimenty od dziadków

Alimenty od dziadków dziecka

Aby sąd zasądził alimenty od babci lub dziadka dziecka, to rodzic, z którym mieszka dziecko musi złożyć do sądu pozew przeciwko nim o alimenty.

Jeżeli tak zrobi, to musi udowodnić przed sądem, że znajduje się w niedostatku (m.in. dlatego, że rodzic dziecka, który ma zasądzone alimenty ich nie płaci).

Wtedy sąd oceni, czy dochody dziadków wystarczają także na pomoc dla wnuka/wnuczki.

Jeśli tak - może zasadzić alimenty.
Uwaga! Jednak zanim sąd podejmie taka decyzję, bardzo dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną i majątkową rodziny, która składa taki pozew.

Wzór pozwu o alimenty


Poniżej zamieszczam wzór pozwu o alimenty.
Uwaga! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.
Katowice, dnia ...... 
Sąd Rejonowy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
40-010 Katowice, Warszawska 45 
Powódka:
małoletni Tomasz Kowalik,
reprezentowany przez matkę Joannę Bąkiewicz,
zam.: 40-016 Katowice, ul. Prosta 42/6 
Pozwani:
Adam i Magdalena Kowalik
zam.: 40-016 Katowice, ul. Daleka 4A 
Wartość przedmiotu sporu: 6 000 zł 

Pozew o alimenty 

Imieniem małoletniego powoda wnoszę o: 
1) zasadzenie od pozwanych Adama i Magdaleny Kowalików na rzecz małoletniego Tomasza Kowalika tytułem alimentów kwoty po 500 zł miesięcznie, płatnych na konto matki małoletniego Joanny Bąkiewicz  do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatnosci którejkolwiek z rat; 
2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanych na rozprawie; 
3) nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności; 
4) zasadzenie od pozwanych na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu. 
Uzasadnienie 
 ........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
(w uzasadnieniu należy wskazać: składniki kosztów utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania, sytuacje rodzinną, zarobkową i majątkową rodzica oraz dziadków dziecka: osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek). 
.........................................
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
3) odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie,
4) zaświadczenie o wysokości dochodów.
Prawo dziadków do wnuków

Jeżeli po rozwodzie rodziców dziadkowie przestali mieć styczność z wnukami, a zależy im na takich kontaktach, to mogą wystąpić o ich ustalenie do sądu rodzinnego.

Powinni wystąpić do sądu rodzinnego, w miejscu zamieszkania dziecka z wnioskiem o ustalenie osobistej styczności z wnukami. Opłata sądowa wynosi 40 zł (potwierdzenie należy dołączyć jako załącznik).


We wniosku jako uczestników wymienia się wnioskodawców (dziadkowie) oraz rodziców dziecka. Należy w nim opisać, kiedy oraz w jakich okolicznościach doszło do ustania kontaktów z wnukami. 
Uwaga! Dobrym rozwiązaniem będzie tutaj zacytowanie uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego: "Dla pełnego rozwoju jego osobowości rodzice powinni umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra".
We wniosku podaje się także w jaki sposób maja  być uregulowane spotkania dziadków z wnukami.
Uwaga! Bardzo ważne jest szczegółowe określenie ich terminów (np. co druga sobota od 12 do 16) oraz miejsca (np. mieszkanie dziadków).
Wraz z wnioskiem należy złożyć odpis aktu urodzenia dziecka.
Uwaga! Wniosek oraz załączniki składa się w sądzie w trzech egzemplarzach (jeden komplet dokumentów dla sądu oraz po jednym dla każdego z rodziców).
Prawo do bliskich relacji dziadków z wnukami jest całkowicie niezależne od praw, które przysługują rodzicom, a to oznacza, że dziadkowie mogą zwrócić się do sądu z prośba o uregulowanie kwestii widzeń z wnukami nawet wtedy, gdy np. ich syn czy córka mają sądowy zakaz kontaktów ze swoim dzieckiem.
Uwaga! W sytuacji, w której dziadkowie stają się stroną konfliktu między rodzicami i angażują w to dzieci, to rodzic ma prawo złożyć wniosek do sądu o ograniczenie ich prawa do takich kontaktów.
Może ono dotyczyć wszystkich form relacji, tzn. osobistych, telefonicznych, listownych lub tylko niektórych z nich.

Ograniczenie styczności może także polegać na zgodzie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna czy kuratora.

Rodzaje kontaktów z wnukami

Mogą być one różne:
  • przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu);
  • utrzymywanie korespondencji;
  • korzystanie z różnych środków porozumiewania się na odległość (w tym ze środków komunikacji elektronicznej, a więc np. za pośrednictwem maila, skype'a, gadu-gady czy czatu). 

Komentarze

Popularne posty