Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem może być złożony przez rodziców. Zasady kontaktów rodzica/ów z dzieckiem może także z urzędu ustalić sąd.

Sąd reguluje zagadnienie kontaktu z dzieckiem w sytuacji, gdy jego rodzice nie potrafią wspólnie uregulować sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.


Wniosek należy złożyć w sądzie opiekuńczym - sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego. 

Nie ma określonego terminu do złożenia takiego wniosku.

Jak złożyć wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem?

We wniosku wskazuje się trudności w porozumieniu z drugim rodzicem, a ponadto w piśmie należy wskazać:
  • sąd lub inny organ do którego kieruje się wniosek;
  • nazwiska oraz adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby wnoszącej wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Dla sądu zawsze składa się dwa egzemplarze pisma, a po jednym dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma).
Należy też pamiętać o jednym egzemplarzu wniosku dla siebie, na którym sąd potwierdzi jego wniesienie.
Uwaga! Jeśli wniosek wnoszony jest za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód jego nadania.
Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz wniosku powinien zawierać komplet załączników. Wraz z egzemplarzem kierowanym do sądu składa się oryginały dokumentów, a gdy składane są jakieś cenne dokumenty, to należy je tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.

Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

Jeśli wniosek spełni warunki formalne, to sąd doręczy odpis przeciwnikowi i wyznaczy termin rozprawy, a gdy będzie zawierał braki formalne, to wtedy sąd wzywa do ich usunięcia w tygodniowym terminie.

Sąd podejmuje także inne czynności.
Jak napisać wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.
Uwaga! To tylko wzór. Dane są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb. 
Katowice, 4.02.2013r. 

Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach
Wydział V Rodzinny i Nieletnich
 ul. Warszawska 45
40 – 010 Katowice 
Wnioskodawca:


Rafał Lipski zam. w
Katowicach, ul. Piękna 42/28 


Uczestniczka
postępowania: 

Anna Lipska, zam. w
Katowicach, ul. Błękitna 12 


Wniosek o ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem 


Wnoszę o: 

1. ustalenie sposobu utrzymywania moich kontaktów z małoletnim Michałem Lipskim, urodzonym 12 czerwca 2004 r. w Katowicach, w ten sposób, że będzie on spędzał ze mną w moim miejscu zamieszkania dwa weekendy w każdym miesiącu roku, a nadto połowę wakacji oraz połowę dni świątecznych w święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, 
2. zobowiązanie Anny Lipskiej do dostarczania, na moje wezwanie, okresowych informacji o stanie zdrowia oraz potrzebach małoletniego Michała Lipskiego, 
3. dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone, 
4. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadków: 
(1) Andrzeja Prusa, zam. w Katowicach, ul.Błękitna 14,
(2) Magdaleny Wilk, zam. w Katowicach, ul. Piękna 42/23,
5. zasądzenie od uczestniczki postępowania na moją rzecz kosztów postępowania. 
Uzasadnienie

Małoletni Michał Lipski jest synem Anny i Rafała Lipskich. 
Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka 
Małżeństwo Anny i Rafała Lipskich zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r. 
Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, określając jednocześnie, iż dziecko przebywać będzie z matką, a miejscem jego zamieszkania będzie każdorazowe miejsce matki. 
Dowód: - odpis wyroku Sądu Okręgowego w sprawie I C 241/12 
Byli małżonkowie w okresie od rozwiązania małżeństwa do mniej więcej września 2011 r. ugodowo realizowali zawartą między sobą umowę dotyczącą sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad synem przez Rafała Lipskiego. 
Od września 2011 r. matka dziecka jest w związku z innym mężczyzną i praktycznie uniemożliwia ojcu kontakt z synem. Według jej oświadczeń, składanych w obecności świadków, opuści ona wkrótce Polskę a ojciec nigdy już córki nie ujrzy, co ma stanowić karę za krzywdy wyrządzone matce dziecka. 
Dowód: - przesłuchanie świadków Andrzeja Prusa i Magdaleny Wilk 
Ojciec nie widział córki już od blisko ośmiu miesięcy. Na każdą próbę nawiązania kontaktu z dzieckiem, jego matka odpowiada wrogo wobec ojca, wzywając Policję lub inne służby porządkowe. Ojciec nie ma wstępu do domu dziecka, odmówiono mu również prawa do odbierania go z przedszkola. 
Ojciec nie ma żadnych informacji o stanie zdrowia ani o potrzebach syna. Również dyrekcja przedszkola, do którego uczęszcza syna odmawia udzielania jakichkolwiek informacji o dziecku, przypuszczalnie na polecenie jego matki. 
Dziadkowie ze strony matki dziecka również odmawiają ojcu jakiejkolwiek pomocy.
W tym stanie rzeczy zasadnym jest wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z małoletnim, w następujący sposób. Syn może spędzać czas z ojcem w jego miejscu zamieszkania w co drugi weekend, a także połowę dni tradycyjnie wolnych od obowiązku szkolnego, jak wakacje oraz święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne. 
Ojciec ma stały dochód, a także możliwości mieszkaniowe pozwalające mu przyjmować dziecko u siebie w tak długich okresach. Nadto cieszy się on dobrą opinią w miejscu zamieszkania i pracy. 
Dowód: - przesłuchanie świadka Magdaleny Wilk 
Ponadto, z uwagi na milczenie matki na temat stanu dziecka, zasadnym jest zobowiązanie jej przez Sąd, do okresowego informowania ojca o stanie zdrowia oraz potrzebach małoletniej syna.
Wszystko wskazuje bowiem, iż matka nie przymuszona do respektowania praw ojca, nie umożliwi mu ich wykonywania. 
W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie. 
Opłatę od wniosku w kwocie 40 zł uiszczono poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej w tej kwocie na niniejszym wniosku. 
Rafał Lipski

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,2. odpis wyroku Sądu Okręgowego w sprawie I C 241/12,3. dwa odpisy wniosku z załącznikami,4. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40 zł od wniosku. 

Komentarze

Popularne posty