Umowa pożyczki pieniężnej

Jak prawidłowo napisać umowę pożyczki pieniężnej?

Jeżeli chcesz pożyczyć komuś pieniądze, to musisz wiedzieć, że jest to zgodnie z prawem umowa, nawet jeśli warunki zostaną ustalone tylko ustnie.

Forma zawarcia takiej umowy może być dowolna, ale dla bezpieczeństwa warto potwierdzić ją na piśmie. Umowa pożyczki powinna zawierać określone punkty. Jest ona forma zabezpieczenia dla obu stron (zwłaszcza dla strony, która pożycza komuś pieniądze w wypadku, gdy dojdzie do sporu z pożyczkobiorcą). Umową może być dowodem w sadzie i podstawą do udowodnienia, że została ona zawarta i na jakich warunkach.

W umowie pożyczki koniecznie powinny znaleźć się informacje:
  • dokładne dane osób - czyli dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy (koniecznie należy umieścić numery dowodów osobistych),
  • przedmiot umowy - podajemy co strony sobie pożyczają, jeżeli są to pieniądze to wpisujemy kwotę pożyczki,
  • termin, w którym należy zwrócić pożyczkę -  ustalamy go na konkretny dzień, jeśli taki termin niezostanie  ustalony, to zgodnie z kodeksem cywilnym - pożyczka powinna zostać zwrócona w ciągu 6 tygodni od wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę,
  • sposób spłaty - ustalamy jednorazowy sposób spłaty lub w ratach,
  • oprocentowanie - możemy ustalić lub nie, prawem pożyczkodawcy jest zażądanie od pożyczkobiorcy oddania pieniędzy z procentem,
  • odsetki za zwłokę - można ich zażądać na wypadek, gdyby osoba, która pożycza pieniądze spóźniała się ze spłatą długu.

W jaki sposób spisać umowę pożyczki pieniężnej?

Pożyczkodawca i pożyczkobiorca spisują umowę w następujący sposób:
Pożyczkodawca i pożyczkobiorca -  rozpoczynamy umowę pożyczki od podania dokładnych danych pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, wraz z numerami ich dowodów osobistych.

Kwota, termin spłaty oraz odsetki - w paragrafie 1 umowy podajemy: wysokość pożyczki (wpisujemy kwotę cyframi i koniecznie słownie), termin spłaty pożyczki oraz możemy też ustalić odsetki od pożyczonej kwoty.

Pokwitowanie - paragraf 2 to potwierdzenie przez pożyczkobiorcę odbioru całej kwoty udzielonej mu pożyczki.

Przyrzeczenie zwrotu - w paragrafie 3 umowy pożyczki, pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania całej kwoty w terminie (wraz z ew. odsetkami, jeśli zostały ustalone).

Koszty umowy - w paragrafie 4 pożyczkobiorca zobowiązuje się, że poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy.

Dłuższy termin - w paragrafie 5 strony mogą zawrzeć zapis o możliwości przedłużenia terminu spłaty ( jeśli miałoby to nastąpić, to konieczny będzie aneks do umowy).

Odsetki za zwłokę - w paragrafie 6 określamy jakie odsetki zapłaci pożyczkobiorca, jeśli niezostanie dotrzymany ustalony w umowie termin zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Zmiany w umowie - gdyby doszło do zmian warunków umowy (np. zmiana odsetek), to strony umowy muszą sporządzić odpowiedni aneks.

Dodatkowy zapis - na końcu umowy należy napisać, ze każda ze stron otrzymała egzemplarz umowy.

Podpisy stron - pod umową muszą znaleźć się podpisu obu stron umowy.

Należy pamiętać!

Jeżeli pożyczkodawca nie może odzyskać pożyczonych pieniędzy, to ma prawo żądać tego w sądzie:
  • wtedy do pozwu należy dołączyć umowę pożyczki i wezwanie do zapłaty dla dłużnika,
  • za taki pozew zapłacimy 1/4 tzw. opłaty stosunkowej,stanowi ona 5 % wartości przedmiotu sporu (przykład: gdy dług wynosi 2000 zł, to opłata stosunkowa 5 % - 100 zł, a 1/4 z tego to 25 zł.
Wzór umowy pożyczki 

UMOWA POŻYCZKI

W dniu ................. w .............................. pomiędzy .........................................., zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez ......................... z datą ważności do ................................. numer PESEL……………………….. zwanym dalej Pożyczkodawcą
a
................................... zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez ............................... z datą ważności do ………………. Numer PESEL ……………………….. zwanym dalej Pożyczkobiorcą

została zawarta następująca umowa:

§ 1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ...................... zł (słownie złotych

............................................................... ) na okres od dnia ..................... do dnia ................... Pożyczkobiorca

zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ...................% w stosunku………………….

§ 2

Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

§ 3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami w następnym dniu po upływie terminu określonego w §1.
§ 4

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.

§ 5

Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu Stron.
§ 6

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości .........% dziennie.

§ 7

Podatek od czynności cywilno - prawnych strony opłacą po połowie strony.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.Pożyczkodawca                                                Pożyczkobiorca

Komentarze

Popularne posty