Procedura rozwodowa

Jak wygląda procedura rozwodowa?

Jeżeli małżonkowie zgodnie żądają rozwodu i gdy w sądzie stawia się obie strony, to wtedy sąd orzeka o rozwodzie na zakończenie pierwszej rozprawy.

Natomiast w innych przypadkach Sąd może orzec rozwód już po pierwszej rozprawie, ale nie musi.
Uwaga! Po 14 dniach od wydania wyroku, jeżeli któraś ze stron nie złoży odwołania, wyrok sądu staje się prawomocny i rozwód staje się faktem.
Powyższa procedura rozwodowa tyczy się przypadków, gdy nie zaistnieją żadne problemy, które wiążą się z przeprowadzeniem sprawy rozwodowej.
Uwaga! Na każdym etapie tej procedury mogą nastąpić niesprzyjające okoliczności, które skomplikują cały proces i powodujące jego wydłużenie, czasem liczone w latach. 
Przepisy składające się na proces rozwodu uregulowane są w Kodeksie Cywilnym, Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Stopień skomplikowania procesu rozwodowego zależny jest od kilku czynników (m.in. zgody współmałżonka na rozwód, posiadania małoletnich dzieci, wielkości majątku, stopnia winy).

Ale może się tak zdarzyć, ze proces ten będzie bardzo łatwy do przeprowadzenia.

Poniżej przedstawiam krok po kroku procedurę postępowania rozwodowego w przypadku modelowego przykładu najbardziej sprzyjających okoliczności, którymi są:
  • zgoda współmałżonka na rozwód;
  • brak małoletnich dzieci. 

Postępowanie rozwodowe krok I

Zgoda współmałżonka na rozwód

Jeżeli chcesz się rozwieść, to w pierwszej kolejności powinieneś się zorientować czy Twój współmałżonek zgadza się na rozwód czy nie.
Uwaga! Zgodność żądania rozwodu powoduje, że postępowanie rozwodowe zwykle zaczyna się i kończy na jednej rozprawie, a to pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

Pozew o rozwód krok II

Pozew o rozwód można napisać samemu bądź zlecić taką czynność adwokatowi bądź radcy prawnemu.

Co do zasady pozew adresuje się do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie ostatnio zamieszkiwali razem i jak w każdym piśmie procesowym, tak i w pozwie o rozwód należy oznaczyć stronę powodową (żądającą rozwodu) i stronę pozwaną z podaniem adresów (ewentualnie oznaczyć pełnomocników stron), wymienić żądania pozwu, a następnie je uzasadnić.

Pozew należy własnoręcznie podpisać oraz ewentualnie wymienić załączniki.

Pozew składa się w trzech egzemplarzach (jeden dla Sądu, jeden dla pozwanego, jeden dla strony powodowej jako potwierdzenie złożenia w Sądzie).

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego krok III

Uwaga! To absolutnie konieczny warunek, by uzyskać rozwód.
Dlatego w uzasadnieniu pozwu o rozwód należy opisać wszelkie okoliczności wskazujące na to, iż w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
Pamiętaj! Obie te przesłanki muszą występować łącznie.
Pojęcie „trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego” jest niekonkretne i za każdym razem Sąd ma obowiązek  zbadać czy faktycznie do niego doszło.

Oznaczenie winy krok IV

Uwaga! Pozew o rozwód powinien zawierać informacje, czy powód żąda rozwodu z winy współmałżonka, z winy obu współmałżonków, czy też żąda  orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.
Jeżeli współmałżonek zgadza się na rozwód, to wtedy w pozwie oznacza się żądanie rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie (jakkolwiek możliwe jest by żądać rozwodu z oznaczeniem winy jednego ze współmałżonków przy jego akceptacji to jest to raczej rzadko spotykana sytuacja).
Alimenty krok V

W pozwie można zażądać zasądzenia alimentów.
Uwaga! Prawo do alimentów przysługuje każdemu z małżonków, o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Można zażądać alimentów od drugiej strony zarówno na siebie, jak i ewentualnie na dzieci. W żądaniu należy określić ich wysokość oraz częstotliwość z jak ą mają być one wypłacane.

Dodatkowe żądania pozwu o rozwód krok VI

Do pozwu o rozwód można tez załączyć żądania podziału majątku wspólnego małżonków,a  także rozstrzygnięcia co do korzystania ze wspólnego mieszkania i ewentualnie w przypadku istnienia małoletnich dzieci - rozstrzygnięcia co władzy rodzicielskiej.

Opłata za pozwu o rozwód krok VII

Uwaga! Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.
Tak wysoka cena jest często barierą, dzięki której rozwodzący się małżonkowie mimo wszystko mogą się jeszcze zastanowić na podjęciem tego kroku.
Uwaga! Pozew należy opłacić  przy jego wnoszeniu w kasie sądu.
Strona, która wnosi pozew o rozwód może zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. Taki wniosek należy wtedy zawrzeć w pozwie oraz dołączyć do pozwu wypełniony formularz oświadczenia majątkowego.

W tym wypadku z opłaceniem pozwu należy zaczekać do rozstrzygnięcia Sądu w tej sprawie – jeśli będzie ono negatywne to Sąd zwróci się do strony wnoszącej o opłacenie pozwu w podanym terminie (zwykle 7 dni) pod rygorem zwrotu pozwu.

Rozprawa rozwodowa krok VIII

Sąd po przyjęciu prawidłowo opłaconego pozwu o rozwód powiadomi strony o terminie rozprawy rozwodowej.

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron, jednakże jeśli na pierwszą rozprawę nie stawi się powód to sąd zawiesza postępowanie. Obligatoryjnym jest przesłuchanie stron (o ile się stawią). Sąd może skierować sprawę do mediacji.

Komentarze

Popularne posty