Wniosek o zabezpieczenie spadku

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie spadku?

Aby sąd zabezpieczył spadek, spadkobierca musi wystąpić z takim wnioskiem. Sąd może zrobić to także z urzędu. Sąd zabezpieczy spadek, jeżeli rzeczy, które należą do masy spadkowej mogą zostać zniszczone, uszkodzone lub mogą zaginąć.

Zabezpieczeniu nie muszą ulec wszystkie aktywa i pasywa. Spisem inwentarza wystarczy objąć tylko te, które mogą być naruszone. Spadek może zostać zabezpieczony w każdym czasie, nie tylko po śmierci spadkodawcy.

Gdzie należy złożyć wniosek o zabezpieczenie spadku?

Wniosek o zabezpieczenie spadku powinien być złożony w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca w którym znajdują się rzeczy będące w chwili śmierci spadkodawcy w jego władaniu. Może to zrobić każda osoba, która jest do tego uprawniona ( spadkobierca, zapisobiorca, osoba mająca prawo do zachowku, wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy wchodzących do spadku, wierzycie, współuprawniony co do praw po spadkodawcy).

Sąd zleci zabezpieczenie spadku z urzędu, jeżeli spadkobierca jest nieznany, nieobecny, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela. Postanowienie o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza wykona komornik lub inny organ na zlecenie sądu.

Postanowienie określi środki zabezpieczenia:
  • spisanie majątku i oddanie go pod dozór,
  • złożenie do depozytu,
  • ustanowienie zarządu tymczasowego albo dozoru nad nieruchomością.
Gdy zajdzie potrzeba sąd może zmienić środki zabezpieczenia, może też stosować je jednocześnie albo kolejno.

Spis inwentarza służy do zabezpieczenia masy spadkowej. Różni się on od spisu dokonywanego w ramach zabezpieczenia spadku. Różnica polega na tym, że przy okazji ustalany jest skład i wartość całego spadku. Zaznacza się wartość każdego przedmiotu oraz określa wartość długu.

Nieruchomości i ruchomości, które ujęto w spisie inwentarza pozostawia się u spadkobiercy, który je do tej pory posiadał.

Rzeczy, które zostały wciągnięte do spisu, mogą również być złożone w depozycie.

Jeżeli po sporządzeniu spisu inwentarza, okaże się, że jest dodatkowy majątek lub długi, to spis może zostać uzupełniony.

Sąd zleca także komornikowi spisanie majątku ruchomego w toku zabezpieczenia spadku lub sporządzenia spisu inwentarza. Komornik dokonuje tego w obecności dwóch świadków, protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, który muszą podpisać wszyscy obecni.

Komornik ma prawo opieczętować rzeczy, dokonując zabezpieczenia spadku (wyjątkiem są rzeczy codziennego użytku , a także tych, które z uwagi na swoje właściwości nie mogą zostać opieczętowane, bądź do których osoba trzecia zgłosiła i uprawdopodobniła prawa.).

Pieczęcie może zdjąć może tylko ten komornik, który je nałożył, zrobić to może także osoba upoważniona przez sąd rejonowy.

Pieniądze, złote monety, kruszce szlachetne i wyroby z nich, drogie kamienie, kosztowności, papiery wartościowe mogą zostać złożone do depozytu sądowego, natomiast kosztowności oddane na przechowanie dozorcy.

Do komornika można bezpośrednio złożyć wniosek o spis inwentarza. Komornik, gdy przystąpi do spisu powiadomi o tym sąd, a także wnioskodawcę, spadkobierce, wykonawce testamentu, kuratora spadku, dozorce lub zarządce tymczasowego.
Wzór wniosku o zabezpieczenie spadku

Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism 

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik! 
Dzięki poradnikowi Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism będziesz w stanie SAMEMU:
  • przeprowadzić sprawę spadkową i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • sporządzić testament,
  • sporządzić pozew o zachowek,
  • przeprowadzić dział spadku,
  • rozliczyć się z urzędem skarbowym w sprawie podatku od spadku.
A to tylko najważniejsze zagadnienia. Zobacz, jaką jeszcze cenną wiedzę zawiera ten poradnik.
szczegóły: Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism»  

Komentarze

Popularne posty