Specjalny zasiłek opiekuńczy na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny

Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Osoby, którym należy się specjalny zasiłek opiekuńczy dostaną co miesiąc o 100 zł więcej. Od listopada świadczenia te będą wynosić 620 zł. Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie do 184,42 zł (czyli będzie wyższy o 31,42 zł). Kolejna podwyżka tego zasiłku - do 215,84 zł, będzie od 1 listopada 2019 r. 

Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

To świadczenie ma częściowo pokryć wydatki, które wiążą się z opieką i pomocą dla osób niepełnosprawnych. Może je dostać:
  • niepełnosprawne dziecko;
  • osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat;
  • osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat; ale tylko wówczas, gdy jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat;
  • osoby, które ukończyły 75 lat. 
Uwaga! Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest niezależnie od dochodów. 

Kto ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Maja do niego prawo osoby, które rezygnują z pracy, by stale opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dotyczy to bliskich, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli np:
  • rodziców, którzy zajmują się niepełnosprawnym dzieckiem;
  • córki opiekującej się matką. 
Uwaga! Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego mają też małżonkowie, np. żona, która zajmuje się niepełnosprawnym mężem.  
Aby opiekun dostał zasiłek, jego podopieczny musi mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje m.in., gdy osoba sprawująca opiekę ma: zasiłek pielęgnacyjny, rentę lub emeryturę, zasiłek stały, świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne.
Uwaga! Aby dostać specjalny zasiłek opiekuńczy, dochód na osobę w rodzinach opiekuna i podopiecznego nie może przekroczyć 764 zł.
 Gdzie należy złożyć wniosek o zasiłki?

Zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy należą do świadczeń rodzinnych, które wypłacają gminy. Zajmują się tym gminne i miejskie ośrodki opieki społecznej albo centra pomocy rodzinie.

Tam uzyskasz dodatkowe informacje na temat zasiłków. Najlepiej, gdy pójdziesz tam osobiście, zapytasz i zapiszesz, jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem. 

Komentarze

Popularne posty