Zaprzeczenie ojcostwa wzór

Wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może być wytoczony przez męża matki, matkę dziecka, dziecko po osiągnięciu pełnoletności, każda z wymienionych pozywa dwie pozostałe. W postępowaniu tym uczestniczy prokurator.

Celem pozwu jest ustalenie kto nie jest ojcem dziecka (nie służy mu władza rodzicielska, nie dziedziczy po dziecku ani po jego zstępnych itd).

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. 
Uwaga! Powództwo może być wytoczone przez męża matki w ciągu 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka, jednak nie później niż do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Matka dziecka może wytoczyć powództwo w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Dziecko może wytoczyć powództwo nie później niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.
Zaprzeczenia ojcostwa nie można żądać po śmierci dziecka.

Jak złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

W pozwie należy wykazać brak możliwości obcowania z matką dziecka w okresie możliwego poczęcia.
Uwaga! Należy załączyć odpis pozwu dla prokuratora.
Ponadto w pozwie o zaprzeczenie ojcostwa należy wskazać:
  • sąd do którego kieruje się pozew;
  • nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie sądowe, w tym osoby, która wnosi pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pozew;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Dla sądu składa się zawsze dwa egzemplarze pisma, a po jednym dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma).
Trzeba również pamiętać o jednym egzemplarzu pozwu dla siebie, na którym sąd potwierdzi jego wniesienie.

Jeśli pozew będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to należy to zrobić listem poleconym i koniecznie zachować dowód jego nadania.
Uwaga! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu powinien mieć komplet załączników.
Wraz z egzemplarzem kierowanym do sądu składa się oryginały dokumentów (akty stanu, umowy i inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.), a jeżeli składane są jakieś cenne dokumenty (np. weksle, czeki), to należy je tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.

Pismo należy własnoręcznie podpisać.

Opłata sądowa wynosi 200 zł.

Jeśli pozew o zaprzeczenie ojcostwa spełnia warunki formalne, to sąd doręczy jego odpis przeciwnikowi i wyznaczy termin rozprawy, a gdy ma braki formalne, to sąd wzywa wtedy do ich usunięcia, wyznaczając na to tygodniowy termin.
Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa? - wzór

Poniżej zamieszczam wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.
Uwaga! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.
 Wałbrzych, 2 października 2012 r. 
    Do Sądu Rejonowego    Wydział IV Rodzinny i Nieletnich    w Wałbrzychu 
    Powód: Mirosław Wójcik zam. w Wałbrzychu,    ul. Prosta 223/12 
    Pozwany: 1) małoletni Adam Wójcik zam.    w Wałbrzychu, ul. Biała 42/4, 
    zastępowana przez kuratora,
    2) Magdalena Rolska, zam. w    Wałbrzychu, ul. Biała 42/4 
    Zainteresowany: Prokurator Rejonowy w    Wałbrzychu

    Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 

    Wnoszę o: 
     1. ustalenie, że powód nie jest ojcem małoletniego Adama  Wójcika – syna Magdaleny Rolskiej – urodzonego w Wałbrzychu, dnia 4 lipca 2012 r., którego akt urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu pod nr 153/2012, 
    2. dopuszczenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone, 
    3. dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków:    
a) Barbary Wilk, zam. w Wałbrzychu, ul. Biała 42/6, 
b) Grzegorza Wąskiego, adres do doręczeń: MIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu, ul. Podwale 2a,
    4. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kosztów postępowania, 
    5. ustanowienie kuratora dla małoletniego Adama Wójcika na potrzeby postępowania. 
    Uzasadnienie 
    Powód i pozwana Magdalena Starska są małżeństwem od 2003 r. (bezsporne). 
    Powód od lat pracuje na kontraktach zagranicznych we Francji, Hiszpanii i Algierii. 
    Dowód: - zaświadczenie od pracodawcy powoda 
    W okresie od marca do grudnia  2011 r. powód przebywał w Algierii uczestnicząc w budowie gazociągu z Maroka. 

    Dowód: 
    - zaświadczenie od pracodawcy powoda,
    - przesłuchanie świadka Grzegorza Wąskiego,
    - przesłuchanie stron. 
     W dniu 4 lipca 2012 r., urodził się Adam . Jej akt urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu pod nr 153/2012 

    Dowód: 
    - odpis skróconego aktu urodzenia Kingi Malewicz,
    - przesłuchanie świadków Barbary Wilk,
    - przesłuchanie świadka Grzegorza Wąskiego, 
     Powód przebywał poza granicami kraju w okresie możliwego poczęcia dziecka i w tym okresie nie mógł on zatem mieć z matką dziecka fizycznego kontaktu. 
    Powód nie jest zatem ojcem małoletniego Adama Wójcika. 
    W tym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i uzasadnione. 
    Wniosek o ustanowienie kuratora jest uzasadniony, skoro matka nie może go reprezentować. 
    Opłatę sądową w kwocie 200 zł, uiszczono poprzez naklejenie znaków opłaty w tej wysokości na niniejszym pozwie. 

    Mirosław Wójcik 
    Załączniki: 
    1. zaświadczenie od pracodawcy powoda,
    2. odpis skróconego aktu urodzenia Kingi Malewicz,
    3. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 200 zł,
    4. dwa odpisy pozwu.

Komentarze

Popularne posty