Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wzór

Jak napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wzór

Każdy pracodawca odprowadza składki na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Wypadkowych, którym zarządza ZUS. Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub zachoruje na chorobę zawodową, z tego funduszu wypłacane jest mu jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Uwaga! Jeśli ubezpieczony zmarł, prawo do świadczenia mają jego bliscy.
Warunkiem przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy jest stwierdzenie, że ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Uwaga! W tym celu składa się wniosek o jednorazowe odszkodowanie u pracodawcy (robi to ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny). Pracodawca przekazuje go do ZUS w celu skierowania pracownika na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika.
Lekarz orzecznik ustali procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i na tej podstawie przyznane zostanie odszkodowanie.
Uwaga! Wysokość odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku za każdy ustalony procent.
Lekarz może też wydać orzeczenie, że pracownik jest całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji i wtedy odszkodowanie wynosi 14 950 zł.

Kto z rodziny pracownika może otrzymać jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi śmiertelnemu lub śmierć nastąpi w wyniku choroby zawodowej, prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy mają jego bliscy. Mają do tego prawo:
  • małżonek (jeśli sąd nie wydał orzeczenia o separacji);
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (również w ramach rodziny zastępczej) spełniające warunki uzyskania renty rodzinnej w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty;
  • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym (jeśli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo ustalone zostało sądownie prawo do alimentów ze strony zmarłego. 
Uwaga! Warunkiem wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy jest to, że pracownik miał prawo do renty z ubezpieczenia wypadkowego. Prawo to ustala lekarz orzecznik.
Musi on stwierdzić czy pracownik stal się częściowo lub całkowicie niezdolny (to oczywiste w przypadku śmierci) do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Uwaga! Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracyzależy od tego, ile osób jest do niego uprawnionych. 
Wynosi:
  • 65701 zł, gdy uprawnionym jest jedynie mal żonek lub dziecko;
  • 32851 zł, jeżeli jedynym uprawnionym jest inny członek rodziny (nie małżonek albo dziecko).
W przypadku, gdy uprawnionych do odszkodowania jest więcej, kwoty te wynoszą:
  • 65701 zł, gdy uprawnienie są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci oraz 12775 zł na każde z tych dzieci;
  • 12775 zł, dla innego uprawnionego członka rodziny (niezależnie od odszkodowania, które przysługuje małżonkowi lub dzieciom);
  • 32851 zł, gdy uprawnienie są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci oraz 12775 zł dla drugiego i każdego następnego uprawnionego. 

Komu nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują pracownikowi lub jego rodzinie, gdy:
  • wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów, które dotyczą ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • do spowodowania wypadku przyczynił si w znacznym stopniu pracownik będący w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. 
Wzór wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Komentarze

Popularne posty