Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Wysokość zasiłku pogrzebowego to maksymalnie 4000 zł i jest to świadczenie, które przysługuje tym, którzy pokryli koszty (lub ich część) pogrzebu. Występujesz o niego do oddziału ZUS, najbliższego Twojego miejsca zamieszkania.
Uwaga! Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której uzyskujesz zasiłek. W wyjątkowych przypadkach, np. kiedy data zgonu jest nieznana, prawo do jego uzyskania wygasa 12 miesięcy po dacie pogrzebu

Kto składa wniosek o zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy może wystąpić każda osoba, która poniosła koszty pogrzebu (również niespokrewniona ze zmarłym). Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się na specjalnym druku (ZUS Z-12) dostępnym w oddziałach ZUS i na stronie internetowej ZUS.
Uwaga! Podczas składania wniosku o zasiłek pogrzebowy w oddziale ZUS będzie potrzebny Ci dowód osobisty.

Koszty pogrzebu

Do kosztów pogrzebu ZUS zalicza wyłącznie te wydatki, które mają bezpośredni związek z pochowaniem zmarłego. Jest to np:
  • zakup miejsca na cmentarzu;
  • koszt trumny lub urny;
  • kremacja i transport zwłok.
Uwaga! Aby dostać zasiłek pogrzebowy, musisz do wniosku dołączyć rachunki - nie zapomnij poprosić o ich wystawienie na Twoje nazwisko. Do kosztów pogrzebu ZUS nie wlicza opłat za zakup kwiatów, wystawienie nagrobka czy stypę.

Po kim otrzymasz zasiłek pogrzebowy?

Uzyskasz go, jeśli zmarły:
  • był ubezpieczony albo pobierał emeryturę lub rentę;
  • w dniu śmierci nie pobierał emerytury lub renty, lecz spełniał warunki do jej uzyskania i pobierania;
  • po ustaniu ubezpieczenia w chwili śmierci pobierał zasiłek chorobowy lub macierzyński albo świadczenia rehabilitacyjne;
  • jeśli nie spełniał powyższych warunków, ale był członkiem rodziny osoby ubezpieczonej albo pobierającej powyższe świadczenia (do członków rodziny zaliczamy: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, wnuki i rodzeństwo, małżonków, rodziców, w tym ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające).

Co jeszcze musisz wiedzieć o zasiłku pogrzebowym?

Jeśli koszty pogrzebu ponosiło więcej osób, każda z nich może ubiegać się o zasiłek. Ulega on wtedy podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów.
Uwaga! Wypełniasz odpowiednią rubrykę (ponosiłem koszt w części/całości) w cz. III formularz Z-12.
Do przeprowadzenia formalności możesz upoważnić zakład pogrzebowy (za dodatkową opłatą).

Członkowie rodziny nie tracą prawa do zasiłku pogrzebowego, gdy pogrzeb miał charakter symboliczny lun był organizowany przez organizację społeczną lub polityczną ale poniosłeś część jego kosztów.

Jak wypełnić formularz Z-12?

Część I

Musisz znać datę śmierci zmarłego, jego imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości. Punkty 1-6 dotyczą świadczeń ZUS pobieranych przez zmarłego, zaznaczasz właściwy kwadrat. Jeśli zmarły pobierał emeryturę lub rentę, potrzebny jest numer świadczenia i informacja, który ZUS je wypłacał.

Jeśli był ubezpieczony, wpisujesz dane pracodawcy. Wpisujesz też stopień pokrewieństwa ze zmarłym.

Część II

Wpisujesz dane wnioskodawcy (czyli swoje): dane osobowe, adres, nr dokumentu tożsamości, informacje dotyczące świadczeń pobieranych z ZUS. Jeśli jesteś ubezpieczony  w poz. 3 wpisujesz dane pracodawcy.

Część III

Wyszczególniasz poniesione koszty pogrzebu. Do wniosku o zasiłek pogrzebowy dołączasz rachunki.
Uwaga! Zdarza się, że ZUS podejmie decyzję o odmowie wypłaty zasiłku pogrzebowego. W tej sytuacji otrzymasz pisemną decyzję, od której masz prawo się odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składasz w tym samym oddziale ZUS, który wydał decyzję. Jest ono bezpłatne.  
Co trzeba załatwić po śmierci bliskiej osoby?

Przepisy, które regulują formalności po śmierci pacjenta mają ponad 50 lat i nie przystają do obecnej organizacji służby zdrowia. Bliscy zmarłego mogą napotkać wiele trudności.

Kto wystawia kartę zgonu, gdy chory zmarł w domu?

Rodzina zmarłego pacjenta ma prawo do bezpłatnego otrzymania karty zgonu. Jest ona niezbędna do uzyskania aktu zgonu, przewiezienia ciała do zakładu pogrzebowego i do organizacji pogrzebu.

Kartę zgonu może wystawić lekarz pogotowia, który stwierdził zgon (tylko gdy pacjent zmarł w jego obecności).
Uwaga! Jeśli przy śmierci pacjenta w domu nie było lekarza, wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który w okresie ostatnich 30 dni udzielał choremu świadczeń. Powinien to zrobić w ciągu 12 godzin od zgłoszenia mu zgonu (np. telefonicznego) przez rodzinę.
W przypadku gdy takiego lekarza nie ma lub gdy odmówił (może to zrobić, gdy zamieszkuje dalej niż 4 km od miejsca, w którym jest ciało lub gdy z powodu choroby lub innych przyczyn nie może dokonać oględzin ciała), kartę zgonu powinien wystawić:
  • lekarz zatrudniony w przychodni, ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej lub lekarz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej - najbliższych miejsc, gdzie znajduje się ciało. 

Czego można żądać, gdy chory zmarł w szpitalu?

Kartę zgonu obowiązkowo wystawia lekarz oddziałowy i także nieodpłatnie. Rodzina ma prawo domagać się, by szpital wywiązał się ze swoich obowiązków:
  • przygotowania ciała zmarłego do przekazania rodzinie poprzez jego umycie i okrycie (nie dotyczy to jednak ubrania ciała);
  • przechowania ciała w kostnicy przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta. 
Za te czynności ani szpital ani jego pracownicy nie mogą pobierać od rodziny opłat.

Kto może zgłosić zgon w USC?

Zgłoszenie zgonu jest prawem, które przysługuje osobie mającej prawo zorganizować pochówek (np. wdowie, dzieciom, krewny).

Zgon zgłasza się nieodpłatnie w urzędzie stanu cywilnego (według miejsca zgonu), w ciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu. Zgłaszającemu przysługują trzy bezpłatne egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu.
Uwaga! Akt zgonu będzie potrzebny do uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz świadczenia z polisy.

Dlaczego trzeba odebrać dokumentację medyczną?

Jeśli chory był ubezpieczony na życie, towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj żądają nie tylko karty zgonu, ale też dokumentacji.

Bliscy, którzy mieli prawo wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta, zachowuje je również po jego śmierci.

Gdy zmarły leczył się w kilku placówkach, rodzina może okazać udzielone za jego życia upoważnienie - nawet jeżeli zostało złożone w innej placówce.

Podejrzenia o błąd lekarza

Jeśli uważasz, że Twój bliski zmarł na skutek błędu w sztuce lekarskiej, to powinieneś o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić prokuraturę, która rozpocznie postępowanie.

Błąd w sztuce lekarskiej może polegać na wadliwym działaniu (np. popełniono błędy podczas operacji, podano niewłaściwe leki) lub zaniechaniu (np. bliski nie został przyjęty do szpitala mimo, że miał zawał, lub personel nie sprawował nad nim należytej opieki).

Jeśli prokuratura potwierdzi zaniedbania lub nieprawidłowe działanie personalu medycznego, bliscy zmarłego pacjenta mogą wystąpić o odszkodowanie.
Możesz go dochodzić przed sądem lub komisją ds. orzekania o błędach medycznych.  

Komentarze

Popularne posty