Kredyt studencki 2018

Jak dostać kredyt studencki 2018 r.

Kredyt studencki mogą otrzymać studenci, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:
 • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia;
 • dochody (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) nie przekraczają progu ustalanego co roku prze ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W roku akademickim 20118/2019 ten dochód wynosił 2500 zł.;
 • uzyskają z banku, który udziela kredytu studenckiego pozytywną ocenę zabezpieczenia spłaty kredytu (zdolność kredytowa).

Jak starać się o kredyt studencki?

Warunkiem uzyskania kredytu studenckiego jest m.in. posiadanie konta bankowego. Najlepiej w banku, w którym student ubiega się o taki kredyt studencki, bo może on wtedy liczyć na niższe opłaty z tytułu przekazywania comiesięcznych transz.W banku składa się wypełniony wniosek (formularz uzyskasz w oddziale). Wraz z nim należy złożyć:
 • zaświadczenie uczelni potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie kredytu jest studentem, a w przypadku studiów doktoranckich - doktorantem (zaświadczenie o odbywaniu studiów);
 • informację o innych kontynuowanych studiach;
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie;
 • zaświadczenie o sytuacji finansowej poręczyciela. 
Uwaga! Wnioski o kredyt studencki składa się tylko w jednym banku. Można złożyć tylko jeden wniosek. Termin składania wniosku upływa 20 pażdziernika 2018 r.

Żyranci kredytu studenckiego

Student występujący o kredyt studencki, musi mieć żyrantów - jednego lub dwóch w zależności od banku. Jeśli znajdujesz się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej możesz skorzystać z możliwości poręczenia kredytu studenckiego przez:
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (nawet do 100%). Od udzielonego poręczenia kredytu studenckiego pobierana jest prowizja w wysokości 1,5% poręczanej miesięcznej części wypłacanej kredytu. Zabezpieczeniem poręczenia będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W zależności od tego, ile wynosi dochód na osobę w Twojej rodzinie Agencja może poręczyć do 80 lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego. Maksymalne poręczenie możesz otrzymać, gdy dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 600 zł. Agencja nie pobiera prowizji przy poręczaniu kredytów studenckich.
Uwaga! Jeśli masz zamiar ubiegać się o poręczenie przez BGK lub ARiMR, powinieneś taką informację zawrzeć we wniosku kredytowym składanym w banku. Poręczenia Agencji udzielane są w trybie uproszczonym. Formalności z tym związane załatwisz w banku kredytującym, który działa w imieniu Agencji. Są to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. I SGB - Bank S.A. Dodatkowo potrzebne Ci będzie zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu w obszarze wsi.

Wypłata i spłata kredytu studenckiego

Kredyt studencki udzielany jest na czas studiów, ale nie dłużej niż na 6 lat, a jeżeli po tym okresie absolwent zamierza kontynuować naukę, np. na studiach doktoranckich, na kolejne 4 lata.

Pieniądze są wypłacane w transzach miesięcznych, a wysokość jednej transzy to 600 zł. Można je przeznaczyć na dowolny cel.
Uwaga! Do 31 marca i 31 października jesteś zobowiązany przedstawić bankowi ważną legitymację studencką. Jeśli tego nie zrobisz, bank wstrzyma wypłatę kredytu studenckiego. Podobnie w sytuacji, gdy zostaniesz zawieszony w prawach studenta.
Spłatę kredytu studenckiego (wraz z odsetkami) rozpoczniesz po upływie 2 lat od terminu skończenia studiów. Jest on nisko oprocentowany (na poziomie połowy stopy redyskontowej NBP - 1,5%). Okres spłaty to dwukrotność liczby wypłaconych rat. Jeśli wziąłeś kredyt studencki na 3 lata (30 rat), to spłacasz 60 rat.
Uwaga! Jeśli mało zarabiasz, możesz poprosić bank o obniżenie raty na kolejne 6 miesięcy.

Umorzenie kredytu studenckiego

Istniej możliwość umorzenia kredytu studenckiego:
 • 20% całej kwoty - gdy w danym roku akademickim znajdziesz się w gronie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich;
 • w całości lub  w części, gdy znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu ciężkiej choroby nie mogłeś podjąć pracy zawodowej.
W jakim banku kredyt studencki?

1. Bank PKO Bank Polski S.A. (Otwórz konto osobiste»)
2. Bank PEKAO S.A.
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
4. Spółdzielcza Grupa Bankowa SA

Komentarze

Popularne posty